دانلود تحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای موثر بر آن

جمعه 1 دی 1396
16:32
جمشید راد
تحقیق-انتقال-حرارت-جابجایی-اجباری-در-نانوسیالات-و-بررسی-پارامترهای-موثر-بر-آن
تحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای موثر بر آن
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 257 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود تحقیق در مورد انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای موثر بر آن،
در قالب word و در 17 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

ﭼﻜﻴﺪه 
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺗأﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت
اﺛﺮ ﻋﺪد ﺑﻲ ﺑﻌﺪ رﻳﻨﻮﻟﺪز ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت
اﺛﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮ روي ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣﺮاﺟﻊ


چکیده تحقیق:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗأﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎي ورودي ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل، ﻋﺪد ﺑﻲ ﺑﻌﺪ رﻳﻨﻮﻟﺪز، اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮ روي ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﺗأﺛﻴﺮ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴ ﺘﻮاﻧﺪ ﺗأﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در آن ها ﻧﻘﺶ دارد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بررسي اكسرژي در خشك كن هاي مداوم با در نظر گرفتن اتلاف حرارتي

جمعه 1 دی 1396
16:31
جمشید راد
تحقیق-بررسي-اكسرژي-در-خشك-كن-هاي-مداوم-با-در-نظر-گرفتن-اتلاف-حرارتي
تحقیق بررسي اكسرژي در خشك كن هاي مداوم با در نظر گرفتن اتلاف حرارتي
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 302 کیلوبایت
قیمت: 6500 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسي اكسرژي در خشك كن هاي مداوم با در نظر گرفتن اتلاف حرارتي،
در قالب word و در 22 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

چكيده
مقدمه
مدل سازي ترموديناميكي فرآيند خشك كردن
موازنه جرمي براي خشك كن 
موازنه انرژي براي خشك كن
موازنه سينتيكي ماده
موازنه اكسرژي براي خشك كن
محاسبه راندمان اكسرژي براي خشك كن 
داده ها و روش كار
نتايج و نمودارها
نتيجه گيري
مراجع


بخشی از چکیده تحقیق:
مهم ترين موضوعي كه در سيستم هاي تبديل انرژي مطرح است، حداكثر انرژي قابل حصول از سيستم مي باشد. بررسي اكسرژي به اين موضوع مي پردازد و يا به عبارت ديگر بررسي اكسرژي، بررسي سيستم از منظر قانون دوم ترموديناميك مي باشد و حداكثر قابليت كاردهي سيستم بدون عوامل بازگشت ناپذيري را نشان مي دهد.

در اين تحقیق، به بررسي اكسرژي در خشك كن هاي مداوم با در نظر گرفتن اتلاف حرارتي پرداخته شده است. در خشك كن هاي مداوم، زمان كافي جهت خشك كردن به ماده مرطوب و جريان گاز داده شده و بدين ترتيب محصول محتوي رطوبت يكنواخت تري است. در اين تحقیق، براي انجام آناليز، حجم كنترلي در اطراف خشك كن در نظر گرفته و بيلان رطوبت، انرژي و آنتروپي با توجه به آن نوشته مي شود...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق برنامه تربیت بدنی در دوران باستان

جمعه 1 دی 1396
16:31
جمشید راد
تحقیق-برنامه-تربیت-بدنی-در-دوران-باستان
تحقیق برنامه تربیت بدنی در دوران باستان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 77 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود تحقیق در مورد برنامه تربیت بدنی در دوران باستان،
در قالب word و در 25 صفحه، قابل ويرايش، شامل:
مقدمه
تعلیم و تربیت در ایران باستان
چگونگی آموزش در ایران باستان
هدف‌ های اصلی برای آموزش در ایران باستان عبارت اند از
برنامه تربیت بدنی در دوران ایران باستان
اسب سواری
تیراندازی و شکار
چوگان بازی
شنا
تعلیم و تربیت در یونان
یونان هومری
چگونگی آموزش
برنامه تربیت بدنی در دوران یونان هومری
تعلیم و تربیت در اسپارت 
برنامه تربیت بدنی
تعلیم و تربیت در آتن قدیم 
چگونگی آموزش


بخشی از ابتدای تحقیق:
مورد اول که در مورد هند قدیم شایان ذکر است، در هند قدیم با بهره گرفتن و استفاده از حمام کردن و مالیدن روغن بر بدن که در اصطلاح عامیانه و مرسوم به آن، ماساژ می‌ گویند، انجام می‌ دادند که برای حفظ تندرستی و سلامتی بدن و برای رفع خستگی و گردش خون در بدن از سوی پزشکان آن دوره هند توصیه می‌ شده است. علاوه بر آن...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق پژوهش معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه

جمعه 1 دی 1396
16:31
جمشید راد
تحقیق-پژوهش-معاضدت-قضایی-کیفری-در-موافقت-نامه-های-ایران-با-کشورهای-همسایه
تحقیق پژوهش معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 159
حجم فایل: 608 کیلوبایت
قیمت: 35000 تومان

دانلود تحقیق در مورد 
معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های 
ایران با کشورهای همسایه
،
در قالب word و در 159 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

چکیده
مقدمه
الف- بیان مسأله
ب- سؤالات تحقیق
ج- فرضیات
د- ضرورت انجام تحقیق
ه- اهداف تحقیق
و- ساماندهی و روش تحقیق
                                                                        
فصل اول: کلیات                                                                                     
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه معاضدت قضایی کیفری                                              
گفتار اول: تعریف معاضدت قضایی کیفری                                                          
گفتار دوم: مفهوم موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری                                    
گفتار سوم: پیشینه تاریخی معاضدت قضایی کیفری                                              
1. پیشینه معاضدت قضایی کیفری در دوره قدیم
2. پیشینه معاضدت قضایی کیفری در اسلام
3. پیشینه معاضدت قضایی کیفری در دوران معاصر
4. پیشینه معاضدت قضایی کیفری در قوانین داخلی
5. پیشینه معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه ها ایران و سایر کشورها                 
مبحث دوم: منابع معاضدت قضایی کیفری                                                         
گفتار اول: معاهدات و قوانین داخلی کشورها
1. معاهدات قضایی کیفری                                                                          
2. قوانین داخلی کشورها                                                                            
گفتار دوم: اصول کلی حقوقی و عرف و عادات بین المللی                                    
1. اصول کلی حقوقی                                                                              
2. عرف و عادات بین المللی                                                                      
گفتار سوم: شرط معامله متقابل                                                                      
مبحث سوم: جایگاه حقوقی معاضدت کیفری و دلیل گرایش فزاینده ایران به انعقاد موافقت نامه های همکاری                                                                    
گفتار اول: جایگاه حقوقی معاضدت قضایی کیفری                                               
گفتار دوم: دلیل گرایش فزاینده کشور ایران به انعقاد موافقت نامه های همکاری قضایی- کیفری                                                                                        
فصل دوم: گونه ها و قلمرو موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری                 
مبحث اول: گونه های موافقت نامه معاضدت قضایی کیفری                                  
گفتار اول: موافقت نامه های استرداد مجرمین                                                    
گفتار دوم: موافقت نامه های انتقال محکومان                                                    
گفتار سوم: موافقت نامه های مربوط به همکاری قضایی در امور کیفری (همکاری دادگاه ها)           
مبحث دوم: قلمرو موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری                                
گفتار اول: قلمرو موافقت نامه های معاضدت قضایی قبل از ارتکاب جرم                  
- پیشگیری و ممانعت از جرم                                                                     
گفتار دوم: قلمرو موافقت نامه های همکاری کیفری بعد از ارتکاب جرم                  
1. تحقیق و بازجویی از اشخاص (شهود، مطلعین، کارشناسان و ....)                      
2. ابلاغ اوراق قضایی                                                                            
3. ضبط یا توقیف اموال و منافع حاصل از جرم                                              
4. جمع آوری و ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات مرتبط با جرم                          
5. پیگرد جزایی                                                                                  
6. معاینه محل، بررسی، جمع آوری، حفظ و ارائه دلایل و اسباب و آلات جرم فیزیکی               7. احاله دادرسی                                                                                  
8. استرداد مجرمین                                                                                
گفتار سوم: قلمرو موافقت نامه های همکاری کیفری بعد از صدور حکم یا اجرا        
1. شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام کیفری صادره                                      
2. همکاری و معاضدت در ارائه اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت                    
3. انتقال محکومان           
                                                                       
فصل سوم: شرایط معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های همکاری           
مبحث اول: شرایط استرداد مجرمین در موافقت نامه ها                                      
گفتار اول: شرایط ماهوی استرداد                                                                
1. شرایط جرم ارتکابی                                                                         
الف- جرایم قابل استرداد                                                                        
ب- جرایم غیر قابل استرداد                                                                    
2. تابعیت شخص مورد تقاضا 
گفتار دوم: شرایط شکلی استرداد                                                              
1. تقاضای استرداد                                                                            
2. بررسی تقاضا و اجرای استرداد                                                           
الف- روش اداری، سیاسی                                                                     
ب- روش قضایی                                                                               
مبحث دوم: شرایط انتقال محکومان در موافقت نامه ها                                    
گفتار اول: شرایط ماهوی انتقال محکومان
1. شرایط عمل مجرمانه                                                                      
2. شرایط حکم صادره                                                                        
3. باقی ماندن حداقل شش ماه از مدت مجازات                                          
4. شرایط شخص محکوم علیه                                                              
5. شرایط دولت های صادر کننده و اجرا کننده حکم محکومیت                      
گفتار دوم: شرایط شکلی انتقال محکومان                                                  
1. تقاضای انتقال محکومان                                                                  
2. اجرای انتقال محکومان                                                                    
3. اجرای حکم                                                                                
مبحث سوم: شرایط معاضدت قضایی در موافقت نامه های مربوط به 
همکاری در امور کیفری (همکاری دادگاه ها)                                              
گفتار اول: شرایط ماهوی                                                                      
1. شرایط دولت متقاضی                                                                    
2. شرایط جرم موضوع معاضدت قضایی کیفری                                         
الف- جرایم قابل معاضدت قضایی کیفری                                                 
ب- جرایم غیر قابل معاضدت قضایی کیفری                                              
گفتار دوم: شرایط شکلی                                                                      
1. تقاضای معاضدت قضایی کیفری                                                      
2. اجرای معاضدت قضایی کیفری     
                                                   
فصل چهارم: آثار و محدودیت های معاضدت قضایی کیفری 
در موافقت نامه های همکاری                                                          
مبحث اول: آثار معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های منعقده               
گفتار اول: آثار استرداد مجرمین در در موافقت نامه های همکاری                    
1. آثار اجتماعی استرداد مجرمین                                                          
الف- آثار استرداد نسبت به دولت متقاضی                                               
ب- آثار استرداد نسبت به دولت متقاضی عنه                                            
ج- آثار اجتماعی نسبت به شخص مورد استرداد                                        
2. آثار حقوقی استرداد مجرمین                                                            
الف: اصل احترام به تعهدات بین المللی                                                  
ب: اصل تخصیص                                                                           
گفتار دوم: آثار انتقال محکومان در موافقت نامه های همکاری                      
1. آثار انتقال محکومین در کشور صادر کننده حکم                                  
2. آثار انتقال در کشور اجرا کننده حکم                                                 
3. آثار انتقال محکومین در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی                     
الف- اعتبار مثبت یا ایجابی احکام کیفری                                               
ب- اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی                                        
گفتار سوم: آثار معاضدت کیفری در موافقت نامه های مربوط به همکاری 
قضایی در امور کیفری (همکاری دادگاه ها)                                            
1. حمایت قضایی کیفری از اتباع                                                      
2. مبارزه با بی کیفرمانی                                                                  
3. امکان اجرای نیابت های قضایی در خارج از قلمرو کشورها                    
4. توسعه و تحکیم همکاری قضایی در امور کیفری                                  
مبحث دوم: محدودیت های معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه ها          
گفتار اول: محدودیت های استرداد مجرمین در موافقت نامه ها                      
1. محدودیت استرداد به جهت شرط مجرمیت مضاعف و منع تجدید محاکمه
الف: شرط مجرمیت مضاعف                                                              
ب: منع تجدید محاکمه                                                                    
2. محدودیت استرداد به علت تابعیت مرتکب، نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات                       الف: تابعیت مرتکب                                                                        
ب: نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات                                                
3. محدودیت استرداد به جهت قاعده مربوط به مرور زمان، عفو و جهات قانونی دیگر                 الف: مرور زمان                                                                             
ب: عفو و جهات قانونی دیگر                                                            
4. ارتکاب جرم در قلمرو کشور درخواست شونده و یا صلاحیت رسیدگی به آن                   گفتار دوم: محدودیت های انتقال محکومان در موافقت نامه های همکاری کیفری                     1. محدودیت به علت میزان باقی مانده مجازات و نوع جرم ارتکابی              
الف: میزان باقی مانده مجازات                                                           
ب: نوع جرم ارتکابی                                                                    
2. محدودیت انتقال به تصور شکنجه و محاکمه در کشور اجرا کننده حکم و 
عدم تأمین جریمه و خسارات مورد حکم                                              
الف: تصور کشور صادر کننده حکم مبنی بر محاکمه و شکنجه محکوم در کشور اجرا کننده حکم ب: عدم تأمین جریمه و خسارات مورد حکم                                         
گفتار سوم: محدودیت معاضدت مربوط به همکاری قضایی در امور کیفری    
1. محدودیت معاضدت به دلیل دخالت مقامات اجرایی                            
2. محدودیت در استفاده از ادله درخواستی و عدم افشای اطلاعات طبقه بندی شده                 
الف: محدودیت در استفاده از ادله درخواستی                                        
ب: محدودیت به علت عدم افشای اطلاعات طبقه بندی شده                    
3. محدودیت به علت مغایر بودن با حاکمیت، نظم عمومی،قانون اساسی       
نتیجه گیری و پیشنهادات       
                                                    
ضمائم:                                                         
ضمیمه شماره 1: فهرست موافقت نامه های همکاری حقوقی- قضایی منعقده ایران با کشورهای دیگر ضمیمه شماره 2: فهرست موافقت نامه های همکاری حقوقی- قضایی امضا شده بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها                             
ضمیمه شماره 3: فهرست موافقت نامه های همکاری حقوقی- قضایی پاراف شده بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها                           
منابع و مأخذ


چکیده تحقیق:
توسعه رو به افزایش روابط کشورها، در عرصه جهانی بشر را به هدف آرمانی خود، یعنی تحقق دهکده جهانی نزدیک ساخته است. توسعه فن آوری های جدید در عرصه های مختلف، از قبیل حمل و نقل، شبکه های رایانه ای و غیره که در جهت تسهیل این روابط ایجاد گردیده است، علاوه بر محاسن زیادی که دارد، واجد جنبه های مخربی نیز می باشد. از جمله جنبه های مخرب این روابط می توان تسهیل ارتکاب جرم و فرار مجرمان فراری از چنگال عدالت را نام برد که این وضعیت، لزوم همکاری کشورها در مقابله با این پدیده
برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بهینه‌ سازی انرژی صنعتی، مدیریت مصرف انرژی برای سوددهی بالاتر

جمعه 1 دی 1396
16:31
جمشید راد
تحقیق-بهینه‌-سازی-انرژی-صنعتی-مدیریت-مصرف-انرژی-برای-سوددهی-بالاتر
تحقیق بهینه‌ سازی انرژی صنعتی، مدیریت مصرف انرژی برای سوددهی بالاتر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 147 کیلوبایت
قیمت: 7400 تومان

دانلود تحقیق در مورد بهینه‌ سازی انرژی صنعتی، مدیریت مصرف انرژی برای سوددهی بالاتر،
در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ويرايش، شامل:خلاصه کلی
پیچیدگی مدیریت انرژی
انرژی در بعد سوم
مدیریت انرژی به عنوان یک ورودی به تولید
الگویی برای مدیریت انرژی داخلی و خارجی
بنیاد: ارزیابی و حسابرسی
ارزیابی و هدفمندی زمینه‌ ها برای پیشرفت
تسهیلات مانیتورینگ
قدرت دانش
مانیتورینگ تولید
درک مصرف انرژی تجهیزات در طبقه کارخانه
انرژی در عمل
به دام انداختن انرژی در BOM تولید
مدل‌سازی
کنترل
پاسخ
ارزیابی


بخشی از ابتدای تحقیق:
زمانی بود که شرکت‌های بزرگ، دفاتر و مغازه‌ های خود را که از آجر و ملات ساخته شده بود، به عنوان دارایی‌ های استراتژیک اصلی در اوراق بهادار به حساب می‌ آوردند. ثبات توسط املاک و مستغلات به شکل مکان، مکان، مکان، سروده می‌ شد، به نظر می‌ رسید که نامعقول باشد که یک وب سایت بتواند به یک منبع اصلی مزیت رقابت تبدیل شود. با این حال، کسانی که به شکل فعالانه در کار تأسیس و دستیابی به یک حضور آنلاین، نقش داشتند، در رقابت از دیگران پیش افتادند و آن‌ هایی که کمترین واکنش را به این واقعیت جدید نشان دادند، باقی نماندند...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پروژه کارآموزی در بیمارستان امام علی (ع)

جمعه 1 دی 1396
16:30
جمشید راد
پروژه-کارآموزی-در-بیمارستان-امام-علی-(ع)
پروژه کارآموزی در بیمارستان امام علی (ع)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 136 کیلوبایت
قیمت: 9000 تومان

دانلود پروژه کارآموزی در بیمارستان امام علی (ع)،
در قالب doc و در 35 صفحه، قابل ويرايش، شامل:معرفی بیمارستان
حقوق گیرنده، خدمت
آیین‌ نامه استخدامی
وضع استخدامی کارکنان
ارزشیابی و بهسازی نیروی انسانی
آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی
شرایط حضور و غیاب
ب - شرایط خاص مشاغل نوبت کاری 
سایر شرایط
حقوق استخدامی کارکنانبخشی از متن تحقیق:
بیمارستان امام علی (ع)، واقع در بلوار جمهوری اسلامی، با ظرفیت اسمی 106 تخت و 90 تخت فعال با سابقه 15 ساله، از بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی است. این بیمارستان با مساحت کل 66000 مترمربع و زیربنای 18000 مترمربع، دارای پلی کلینیک تخصصی و بخش‌ های داخلی، اطفال و نوزادان، جراحی زنان و زایمان، جراحی مردان، بخش ویژه سی‌سی یو، فیزیوتراپی و هم چنین اورژانس، زایشگاه و اتاق عمل بوده و دارای تخصص‌های لازم جهت بستری بیماران ارتوپدی، اورولوژی، گوش هوا و بینی، عفونی، قلب، مغز و اعصاب نیز بوده و ICU آماده راه‌اندازی می‌باشد...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود منبع مطالعاتی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س)

جمعه 1 دی 1396
16:30
جمشید راد
منبع-مطالعاتی-به-مناسبت-سالروز-ازدواج-حضرت-علی-(ع)-و-فاطمه-زهرا-(س)
منبع مطالعاتی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 149 کیلوبایت
قیمت: 1000 تومان

دانلود منبع مطالعاتی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س)،
در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل:

بهترین بانو
خواستگاران حضرت زهرا (ع) که بودند؟
عروس بی همتا
کسی مانند حضرت زهرا (س)
عشق علی علیه السلام
علی (ع) به خواستگاری رفت
مرا به دامادی بپذیر!
سکوتی بهتر از سخن
مهر علی (ع)، مهریه زهرا (س)
شفاعت، مهریه معنوی
خطبه عقد
دوره نامزدی چقدر طول کشید؟
سفره بابرکت علی علیه السلام
خداحافظی عروس با پدر
خانه ای پر از مهر
خانه گلی و گل های یاس
همسران نمونه
پی نوشت ها


دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق پودر لاستیک

جمعه 1 دی 1396
16:30
جمشید راد
تحقیق-پودر-لاستیک
تحقیق پودر لاستیک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 373 کیلوبایت
قیمت: 5900 تومان

دانلود تحقیق در مورد پودر لاستیک،
در قالب doc و در 35 صفحه، قابل ويرايش، شامل:مقدمه
اطلاعات کلی محصول (محصولات)
مشخصات، ویژگی‌ ها و تعاریف و مشخصات فنی
کد ISIC محصول
پودر لاستیک
استفاده از پودر لاستیک در آمیزه‌ های الاستومری 
استفاده از ریکلیم
مزیت‌ ها و معایب
موارد مصرف و کاربردهای محصول
معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 
معرفی کاربردهای محصول
معرفی موارد کاربرد پودر لاستیک
کاربرد پودر لاستیک های ضایعاتی در ساخت بتن های سبک
مزیت‌ها و معایب
کاربرد بتن های اصلاح‌ شده با پودر لاستیک بازیافتی 
ارائه ضریب مصرف محصول در بخش‌ های مصرف‌ کننده
بسته‌ بندی محصول
کالاهای رقیب و جانشین
استانداردهای بین‌ المللی (جهانی) و ملی محصول
بررسی بازار
عرضه
تولید داخلی
پیش‌ بینی امکانات عرضه داخلی
بررسی میزان تقاضای محصول
پیش‌بینی تقاضای داخلی
بررسی روند واردات
پیش‌بینی واردات
تقاضای خارجی (صادرات)
تحلیل موازنه پیش‌ بینی امکانات عرضه و پیش‌ بینی تقاضا
بررسی بازار جهانی
بررسی ظرفیت اقتصادی تولید
ظرفیت
ظرفیت اسمی
جمع بندی، نتیجه‌ گیری و ارائه پیشنهاد


بخشی از متن تحقیق:
پودر لاستیک از خرد کردن تایرهای فرسوده تولید می‌ شوند. سایزبندی این ذرات معمولاً بین 4 تا 140 مش می‌ باشد که بسته به موارد کاربرد متفاوت خواهد بود.
در ایران، در حدود 150 هزار تن تایر فرسوده، تولید می‌شود. امکان دفع این زباله‌ ها در محیط زیست وجود ندارد. زیرا تایر با سرعت بسیار کمی تجزیه می‌شود و آلودگی‌ های بسیار زیادی، تولید می‌کند، بنابراین استفاده بهینه از این ضایعات به یک ضرورت تبدیل شده است...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق تجارت الکترونیک

جمعه 1 دی 1396
16:30
جمشید راد
تحقیق-تجارت-الکترونیک
تحقیق تجارت الکترونیک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 87 کیلوبایت
قیمت: 5000 تومان

دانلود تحقیق در مورد تجارت الکترونیک،
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

مقدمه
تجارت الکترونیک
بیان مسأله
هدف های تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
سؤال ‌ها و یا فرضیه ‌های تحقیق
تعریف مفاهیم مطرح شده 
کلید واژه ‌ها و معادل انگلیسی آن‌ ها
چکیده تحقیقات ارائه شده در ایران


بخشی از ابتدای تحقیق:
انسان‌ها از همان زمان‌ های اولیه، نیازمند این امر بودند که با داشتن ارتباط با دیگر انسان‌ ها، نیازهای خود را برطرف کنند.
در زمان‌ های اولیه، انسان‌ ها به صورت کالا به کالا، به تجارت می‌ پرداختند و کالاهایی را که در دست خود داشتند، با کالاهای موردنیاز خود معامله می‌کردند. کم کم این امر گسترش پیدا کرد و یک‌ سری کالا به عنوان کالای مرجع قرار گرفت که مردم برای به دست آوردن کالاهای مورد نیاز خود، بایستی همان کالای مرجع را داشته باشند...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق تکتونیک صفحه ای و تکامل پوسته ای

جمعه 1 دی 1396
16:29
جمشید راد
تحقیق-تکتونیک-صفحه-ای-و-تکامل-پوسته-ای
تحقیق تکتونیک صفحه ای و تکامل پوسته ای
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 51 کیلوبایت
قیمت: 3500 تومان

دانلود تحقیق در مورد تکتونیک صفحه ای و تکامل پوسته ای،
در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ويرايش، شامل:تکتونیک صفحه ای و تکامل پوسته ای
تشکیلات پوسته ای و مرزهای خاکی


بخشی از ابتدای تحقیق:
رشته کوه های آلپ، هیمالیا و کوردیلرای آمریکا، مثال هایی از فانروزوئیک و کوه زایی های ترکیبی زمین هستند. بسیاری از قسمت های پوسته ای و به ویژه تمام کوه زایی های حاصل از تصادم و شکست، ترکیبی از خاک ها و کراتون های سر برآورده از خاک هستند. در حقیقت، این سرزمین ها می توانند به عنوان ساختارهای اصلی سازنده قاره ها به شمار روند و در حقیقت تصادم این قسمت ها باعث رشد اندازه قاره ها شده است...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir