کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت(برق)

شنبه 7 بهمن 1396
20:17
جمشید راد
دسته بندیبرق
فرمت فایلzip
تعداد صفحات299
حجم فایل7.551 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چرا بایستی ترانسفورماتور تست گردد؟  

   فرآیند اندازه گیری

  انواع تست ها  

 عدم قطعیت اندازه گیری

  توالی انجام تست ها  

 توضیحاتی دربارة این کتاب  ضمیمه 

 تعیین و مکان یابی خطاها  و اثبات آن 

 صحت عایق بند

امپدانس یا ولتاژ اتصال

   مراجع / استاندارد   اندازه گیری

 کلیات  کوتاه و تلفات بار 

 مراجع / استانداردها 

 بالاتر از ولتاژ نامی  

  ولتاژها

 منظور از آزمایش 

 اصلی 

  اثبات استقامت الکتریکی عایق بند

 کلیات 

 ترانسفورماتور 

   مدار اندازه گیری

 تست  

  ولتاژها

   روش اندازه گیری

  الزامات تست  

   ارزیابی نتایج اندازه گیری

 عایقی روتین  

  مثال در مورد تست ها

   عدم قطعیت اندازه گیری

  مثال ها  ضمیمه 

 رابطة ولتاژ اّتصال کوتاه نسبی  یا ولتاژ

 مقاومت سیم پیچ 

  اندازه گیر

سیم پیچ 

  مراجع / استانداردها  اّتصال کوتاه  و دما

 تلفات بار زمانی که مقاومت ها

  جداساز

  منظور از تست 

 کلیات  سیم پیچ معلوم نباشند 

  اندازه گیری دستگاهها

اندازه گیری

  اصول و روش ها

  دستگاه اندازه گیری

  تصحیح خطا

 مقاومت 

  ترانسفورماتور اندازه گیری

  تصحیح خطا

  فرآیند اندازه گیری

 ولتاژ اّتصال کوتاه برا اندازه گیری شده 

  تفسیر مقادیر اندازه گیری

راه انداز با فاصلة هوایی 

  مثال ها  ترانسفورماتورها

عیب یابی 

 آزمایش ها

  اّتصالات برا

 مقاومت ها

  عدم قطعیت در اندازه گیری

 مثال ها 

 جریان

 تلفات بی بار

 تجهیزات   اندازه گیری

  الزامات کلی برا

   بی بار

 اندازه گیریDC  مقدار جریان

مراجع / استانداردها 

 کلوین تامسون  

  مدار اندازه گیری

  منظور از اندازه گیری

  مثال ها  

 کلیات 

  تست نسبت تبدیل ولتاژ و گروه

  مدار اندازه گیری

 یا جابجایی فاز  

 بردار

  روش اندازه گیری

  مراجع / استانداردها  

   بررسی نتایج اندازه گیری

   عدم قطعیت اندازه گیری

 تست ترانسفورماتورها PD

  فرآیند اندازه گیری

 ضمیمه 

 منبع PD 

  فرآیند جستجو

    خطای تجهیزات اندازه گیری

صوتی 

 سیگنال ها

  آشکار ساز

  تلفات جریان ها

  تعیین مؤلفه ها

 PD دقیق منبع

  جستجو

 گردابی و هیسترزیس 

   عدم قطعیت اندازه گیری

 ا  ولیة هستة آهنی  

  اندازه گیری

ویژه  ضمیمه 

 اندازه گیری

  مدارها

 فیزیک تخلیة جزئی 

  مثال 

   اساس شبه انتگرال گیر

تست ولتاژ استقامت با منبع AC  و بار قابل اندازه گیری

  بار واقعی ، بار ظاهر

 جداگانه یا تست ولتاژ اعمالی

منابع نویز خارجی 

  نمونه ها

  مراجع/ استانداردها 

سیستم PD  پیشرفته 

  منظور از تست 

 صوتی PD

 سیگنال ها

  آشکارساز

  کّلیات 

مکان یابی منبع PD  با استفاده از آنالیز

 اصول و مدار اندازه گیری

الکتریکی 

  سیگنال ها

  روش اندازه گیری

 حذف کرونا 

    عدم قطعیت اندازه گیری

تست ولتاژ اعمالی   تست ضربة صاعقه و ضربة کلید زنی

 مراجع/ استانداردها 

 بار خازنی  

  محاسبات ملزومات جبران ساز

 منظور از تست 

   تجهیزات اندازه گیری

  الزامات کّلی برا

 کلیات 

  تست ولتاژ القایی 

 شکل ضربه 

  مراجع/ استانداردها  

 اتصالات تست 

  منظور از تست  

 فرآیند تست / ضبط شکل موج ها 

  کلیات  

عیب 

  ارزیابی نتایج تست و آشکارساز

  اصول اولیه و مدار تست  

  کالیبراسیون سیستم اندازه گیری

     فرآیند اندازه گیری

   ضربه / عدم قطعیت اندازه گیری

  عدم قطعیت اندازه گیری

ضمیمه

 شکل موج و ارزیابی آن 

 تست ولتاژ القایی 

  محاسبه بار برا

 تولید ولتاژ ضربه با دامنة زیاد 

 

  الزامات عمومی تجهیزات اندازه گیری

 محاسبة شکل موج ضربه از پیش 

  اصلاح افت ولتاژ بر سر مقاومت

مدار تست ضربة کلیدزنی 

  پارامترها

   حفاظتی جفت گو

ولتاژ ضربه با دامنة زیاد 

  اندازه گیری

 تخلیه جزئی 

  اندازه گیر

 کالیبراسیون نسبت مق  سم ولتاژ ضربه 

  مراجع/ استاندارد 

کنترل ضریب  برا

  استفاده از جفت گو

    منظور از اندازه گیری

 کّلیات  مقیاس پیک ولتمتر ضربه 

جریان ضربه 

  اندازه گیری

  PD

  اصول اولیه اندازه گیری

 زمین کردن مدار ضربه 

 ترانسفورماتور  برا PD

  اندازه گیری

قدرت

 تست ترانسفورماتورها

 توالی صفر

 امپدانسها

  شکل موج ضربة کلید زنی  اندازه گیری

قدرت 

  استقامت الکتریکی هوا  درترانسفورماتورها

 مراجع/ استانداردها 

   تنش ولتاژ ضربه بر ترانسفورماتورها

 منظور از تست 

 قدرت 

 کلیات 

  تست حرارتی 

 تعریف امپدانس توالی صفر 

  مراجع / استانداردها  

 

  فرآیند اندازه گیری

  منظور از تست  

 دما / جهش حرارتی  ضمیمه 

یک سیستم سه فاز نامتعادل 

  مثال برا

 دما ها

  اندازه گیری

 انواع امپدانس توالی صفر 

 تست 

  اصول و روش ها

 تأثیر گروه اّتصال و طراحی ترانسفورماتور 

    فرآیند و مدار اندازه گیری

 مثال ها و تفسیر 

 نقطة داغ 

  دما

واقعی و تحلیل مقادیر  تست تح  مل اتصال کوتاه 

  مثال ها

 مراجع / استانداردها 

 شده  

 اندازه گیر

 منظور از تست 

     عدم قطعیت اندازه گیری

 کلیات 

 ضمیمه 

 شرایط ، روش ها و اتصالات تست 

  تعاریف ، دما و جهش حرارتی  

تست حرارتی  ضمیمه 

  سایر روش ها برا

تست اتصال کوتاه 

  اختلاف بین روش ها

 تخمین مدت زمان تست حرارتی 

ماکزیمم ایجاد شده و اّتصال کوتاه از قبل ایجاد شده

 منحنی برا

  برون یابی از رو

اتصالات تست تک فاز ، برا

  مثال ها

  جهش حرارتی

سه فاز 

 ترانسفورماتورها

 روغن با سنجش دما

 دما

  اندازه گیری

 محاسبات جریان اتصال

 کوتاهِ متقارن

  سطح بدنه

 IEC

  اصلاح لازم در صورت تزریق جریان با بر اساس  

 محاسبة جریان اتصال کوتاه متقارنIsc 

 فرکانسی غیر از نامی

  ضرایب تصحیح مطابق بر اساس IEEE Std C با ولتاژ پایین 

  روش موج تکرار  IEEE Std C..

  تطابق جهش حرارتی متوسط اندازه گیری

شدة سیم پیچ با جهش حرارتی واقعی در

  طی بهره بردار

واقعی و تحلیل مقادیر

تست ترانسفورماتورها

مقاومت عایقی 

 سطح صدا   اندازه گیری

  اندازه گیر

 مراجع / استانداردها 

  مراجع / استانداردها  

   منظور از اندازه گیری

    منظور از اندازه گیری

  سیستم عایق بند

  خازن ها

 حس شنوایی انسان

 مراجع / استانداردها 

 بار و تأثیر میزان 

  تخمین سطح توان صدا

 منظور از تست  بار و صدا

 بی بار

  ترکیب صدا

مدار اندازه گیری

    تعاریف   

 

      فرآیند اندازه گیریK  محاسبة ضریب تصحیح محیط

 محاسبة سطح توان صدا ، مثال  ضمیمه 

 چند مثال 

  محاسبات محل نصب 

 تست کلید تنظیم ولتاژ زیر بار و واژه نامه انگلیسی

سایر تجهیزات جانبی  مراجع

 مراجع / استانداردها  استانداردها 

 IEC  منظور از تست / کّلیات 

 IEEE / ANSI  روش تست  / مدار تست 

 کتب  ,   تست تجهیزات جانبی   

مقالات فنی 

 هارمونیک ها

  اندازه گیر

 واژه نامه فارسی 

 جریان بی بار

 مراجع / استانداردها 

   منظور از اندازه گیری

  مدار اندازه گیری

   فرآیند اندازه گیری

 چند مثال 

  ضمیمه

  ارتباط چگالی شار ، جریان بی بار

  هارمونیک ها  

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جدول روش های اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک(برق)

شنبه 7 بهمن 1396
20:17
جمشید راد
دسته بندیبرق
فرمت فایلzip
تعداد صفحات14
حجم فایل1.132 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

روش دو میله ای

روش سه میله ای (اندازه گیری مقاومت میله ارت تنها)

روش سلكتیو (اندازه گیری فقط یك میله و در سرویس)

اندازه گیری بدون میله

روش چهار میله ای ونر (روش دقیق )

استفاده از جعبه تست

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جزوه سیستم برق واحد های فرایندی پالایشگاه(صنایع نفت و گاز)

شنبه 7 بهمن 1396
20:16
جمشید راد
دسته بندیصنایع نفت و گاز
فرمت فایلzip
تعداد صفحات119
حجم فایل2.26 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مقدمه

تاریخچه پیدایش گاز

اكتشاف

منشاء گاز

اهداف شركت ملی گاز ایران

وضعیت انرژی جهان

وضعیت گاز در ایران

ذخایر و میادین گاز طبیعی

مهمترین میادین گازی ایران

میدان گازی پارس جنوبی

پروژه های دریایی

پروژه های خشكی

واحدهای مختلف مجتمع گازی پارس جنوبی فازهای ۴ و ۵

واحدهای پروسس (Process units)

٠١١  (Reception Facilities)

٠١٠ واحدهای شیرین سازی گاز  (Gas Treating)

٠١۲ واحد احیا ء و تزریق  MEG

)MEG Regeneration & Injection & Storage(

٠١۳ واحد پایدار سازی میعا نات گازی  (Condensate Stabilization)

٠١۴ نم زدایی و جداكردن جیوه  (Dehydration & Demercuriation)

٠١۵ بازیافت اتان  (Ethan Recovery)

٠١۶ واحد ارسال و اندازه گیری گاز  (Export Gas &Metering)

٠١۷ جزء به جزء سازی مخلوط گاز )  NGL Fractionation )

٠١۸ واحد احیاء گوگرد )  Sulphure Recovery & Sulfurine )

٠١۹ واحد تصفیه آب ترش )  Sure Water Stripping )

٠۴١ واحد مشعل )  Flare & Blow Down Drum )

٠۴٠ واحد تخلیه مواد )  Utilities & Offsite Drum )

٠۴۲ واحد چاله آتش )  Burn Pit )

٠۴۳ ذخیره سازی و صادرات میعانات گازی )  Condensate Storage )

٠۴۴ واحد ذخیره سازی وانبار گوگرد )  Sulphure Storage & Soldification )

٠۴۵ واحد ذخیره سازی پروپان )  Propane Refrigerant Storage )

٠۴۶ مخازن ذخیره مواد شیمیایی )  Chemical Storage )

٠۴۷ مخازن گاز پروپان )  propane storage )

٠۴۸ مخازن گاز بوتان )  Butane storage )

٠۴۹ تجهیزات بارگیری پروپان )  propane Loading facilities )

٠۵١ تجهیزات بارگیری بوتان )  Butane Loading facilities )

واحدهای آب، برق و بخار (Utility Units)

٠۲١ واحد تولید و توزیع برق )  Power Generation & Main Substation )

٠۲٠ واحد تولید و توزیع بخار )  Steam Generation )

٠۲۲ واحد سوخت گازی )  Fuel Gas )

٠۲۳ واحد هوای ابزار دقیق )  Instrument & Service Air )

٠۲۴ واحد نیتروژن )  Nitrogen Unit )

٠۲۵ واحد آب گیری از دریا )  Sea Water Intake )

٠۲۶ سیستم تصفیه آب )  Sea Water Desalination )

٠۲۷ واحد نهایی تصفیه آب )  Water Polishing )

٠۲۸ واحد آب آشامیدنی )  Potable Water )

٠۲۹ واحد تصفیه فاضلاب )  Water Effluents Disposal )

٠۳١ واحد آب آتش نشانی )  Fire Water )

٠۳٠ واحد ذخیره سوخت و تولید برق ا ظطرای

(Diesel Storage & Emergency Generator)

٠۳۲ واحد خنک كننده آب )  Cooling Water )

تولید انرژی الكتریكی (Power Generation)

توربو ژنراتورهای گازی (GTG)

سیستم راه انداز اولیه

سیستم تحریک (Excitation System)

حفاظت های ژنراتور

حفاظت عایقی رتور ) Rotor Insulation Protection )

حفاظت اتصال زمین رتور Rotar Earth Foult Protection

ترانس اتصال زمین ژنراتور

لیست حفاظتهای موجود بر روی ژنراتور

تنظیم كننده ولتاژ (Automatic Voltage Regulator)

پانل TRE (Speed Tronic Turbine Control)

پانل HMI (Human Machine Interface)

سیستم اعلام آتش (Fire And Gas System)

نحوه بسته شدن كلید قدرت

سیستم مدیریت قدرت PMS (Power Management System)

نحوه كنترل بار ژنراتور

تقسیم بار بین چند ژنراتور موازی LOAD SHARING

دیزل ژنراتوراضطراری (Emergency Diesel Generator)

BLACK START

راه اندازی EDG در حالت BLACK START

استارت در صورت قطع برق اصلی پالایشگاه Loss of main power

برگشت به حالت برق اصلی

در ادامه درمورد برخی از قسمتهای مهم EDG توضیحات مختصری داده خواهد شد.

سیستم تهویه وكنترل دریچه های هوا

سیستم آتش

سیستم راه اندازی بوسیله هوا

Diesel Generator

توزیع انرژی الكتریكی (Power Distribution)

سوئیچگیر KV ۳۳

سوئیچگیر KV ١/۴

ترانسفورماتور TRANSFORMER

ترانسفورماتورها از نظر ساختار

ترانسفورماتورهای خشک

ترانسفورماتورهای روغنی

حفاظت های ترانسفورماتور

حفاظت از طریق سنجش دمای سیم پیچ و دمای روغن

حفاظت رله BUCHHOLZ RELAY

حفاظت رله دیفرانسیل

تست های ترانسفورماتور

تست پیوستگی Continuity Test

تست مقاومت عایقی ) IR ) Megger Test

تست شكستگی عایقی روغن Break Down Voltage Test (BDV)

تست ولتاژ بالا HI – Voltage Test

پانل های توزیع اصلی (Main Distribution Panel)

سیستم كنترل توزیع قدرت (PDCS)

شبكه های به كار رفته در سیستم PDCS

بررسی PDCS از نظر سخت افزاری

ماژول مخابراتی برای برقراری ارتباط سریال (

ماژول مخابراتی PROFI BUS (

حذف بار (Load Shedding)

استارت مجدد (Restarting)

Automatic Change Over

Automatic Transfer

سیستم تغذیه غیر قابل قطع (Uninterruptible Power Supply)

Rectifier

Battery

Inverter

Bypass Line

Static Bypass Switch (SBS)

سیستم برق جریان مستقیم DCP

Automatic Transfer

شارژ اولیه Initial charge

شارژ تقویت كننده Boost charge

مرحله شناور float charge

٠ حالت شناور )  Float charge )

۲ حالت قطع تغذیه وروی جریان متناوب )  AC supply Failed )

۳ حالت  Boost charge

۴ حالت  charge mode

موتورهای ولتاژ پایین Low Voltage motors

تست های موتورهای ولتاژ پایین

٠ تست های اولیه

الف( تست اهمی سیم پیچ : ) winding Resistance Test )

ب( تست پیوستگی سیم پیچ ها : ) continuity Test )

ج( تست عایقی سیم پیچها IR ( : Insulation Resistance )

۲ تست های دوره  Commissioning

الف( جریان راه اندازی موتور : Starting current

ب( مدت زمان استارت : Run up Time

ج( جریان كار موتور : Full Load current FLC

د( دمای سیم پیچ ها موتور : Winding Temperature Test

ه ( سنجش لرزش بلبرینگ های جلو و عقب شفت موتور :

د ( دمای بلبرینگ های جلو و عقب شفت موتور

ز( جهت چرخش موتور : ) Direction of Rotation Test )

ح( تست قبل از بهره برداری یا OTP ( Operation Test Procedure )

حفاظت های موتور ولتاژ پایین Low Voltage Motor Protection

حفاظت موتور از طریق كلید قدرت

فیوزهای تند كار : MCB ( Miniature circuit Breaker )

كنتاكتور : Contactor

موتورهای ولتاژ بالا High Voltage Motors

حفاظت های موتورهای H. V

حفاظت زمین Gen no direction

حفاظت حرارتی موتور Thermal over Load

حفاظت روتور قفل شده Blocked Rotor

حفاظت تعداد دفعات استارت Number of Start

حفاظت unbalance Voltage

رله و حفاظت (Relay & Protection)

رله حفاظتی REF 542 Plus

رله حفاظتی SPAJ 140 C

رله حفاظتی EOCR

قابلیت های مهم رله EOCR

رله حفاظتی EGR ( Electronic Ground Relay )

حفاظت كاتودی (Cathodic Protection)

سیستم های اطفاء حریق و ایمنی تاسیسات

Fire & Gas System

USS ( Ultimate Safety System )

HIPPS ( High Integrety Pressure Protection System )

معرفی برخی از بازرسی ها

مطالعه موردی (case study)

رله حفاظتی REF542+

تركیب بندی (Configuration)

بهره برداری (Opration)

نمایشگر LCD

نمایشگر وضعیت

.٠ وضعیت كار عادی

.۲ وضعیت ارتباطی

.۳ آشكار سازی آلارم ها

.۴ وضعیت اینترلاك

های آشكار ساز LED

LED های نمایشگر میله ای

شستی های فشاری كنترل

كلید الكترونیكی

 

(Measurement) اندازه گیری

حفاظت (Protection)

كنترل (Control)

ثبت وقایع (Event recording)

ثبت خطاها (Fault recording)

ساعت زمان حقیقی (Real time clock)

واسطه ها (Process interface)

ورودی های آنالوگ

ورودی ها و خروجی های باینری

چک و آنالیز (Diagnosis and monitoring)

خروجی آنالوگ (Analog output)

ارتباط و مخابره (Communication)

حفاظت تفاضلی (Differential protection)

نسبت ترانسفورماتور

اتصال ترانسفورماتور

تسهیلات تغییر سر ترانسفورماتور

جریان تهاجمی مغناطیسی كننده

 

مشخصات عملكرد قطع

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آشنایی با مراحل ساخت «Davinci Tower»(معماری)

شنبه 7 بهمن 1396
20:16
جمشید راد
دسته بندیمعماری
فرمت فایلppt
تعداد صفحات18
حجم فایل2.179 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چشم انداز کلی :

سازه های دینامیکی سازه هایی هستند که در حال حرکت خود را برای انطباق با تصـورات انـسانی تغییر می دهند; این  ساختمانها جهت حرکت خورشید را تعقیب می کنـند و به سمت جهت وزش باد تغییر جهت می دهند .

بنابراین همسـاز شدن با طبیعت باعث می شود این بناها انـرژی مـورد نیـاز خود را تأمین کنند . این نوع معماری قابلیت چرخش 360 درجـه بـرای ایـجاد  دید گـسترده ای نسـبت به جـهان، طبیعت، آینده و زندگی دارد.

بناهای معماری دینامیک دائماً در حال تعدیل و تغییر شکل خود هستند هر طبقه به صورت مجزا در حال چرخش است و درعین حال فرم کلی بنا تغییر می کند. n nو بناها دارای بعد چهارمی به نام زمان خـواهند شد. بناها شکل های صلب نخواهد داشت و شهرها بسیار سریعتر از آنچه که تصور می کنیم تغییر خواهند کرد.

 این بعد چهارم , تحقیقات و تلاشهای معمار ایتالیایی « دیوید فیشر» بوده است و این ایده در سطح جـهانی و بین سـیاستمداران و  شهرداران مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

پاورپوینت 18 اسلاید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

کتاب اصول و مبانی ابزاردقیق(صنایع نفت و گاز)

شنبه 7 بهمن 1396
20:16
جمشید راد
دسته بندیصنایع نفت و گاز
فرمت فایلzip
تعداد صفحات140
حجم فایل4.178 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

تاریخچه ی اتوماسیون

 روند پیشرفت سیستم های کنترل مدرن

 اجزاء کنترل

 اندازه گیرها

 کنترل کننده

 محرك ها

 مشخصات دستگاه های اندازه گیری ابزار دقیق

 روشهای اندازه گیری فشار

 مقدمه

 تعریف فشار

 مفهوم فشار

 واحدهای فشار

 انواع فشار

 روش های اندازه گیری فشار

 مانومتر

 بوردن تیوب

 انواع بوردن تیوب

 دیافراگم

 کپسولی

 دمنده

ح 

 ترانسمیتر فشار

 سوییچ فشار

 اندازه گیرهای الکتریکی فشار

 استرین گیج ها

 اندازه گیرهای ظرفیتی فشار

 اندازه گیرهای پیزو الکتریکی فشار

 روشهای اندازه گیری دما

 دما

 تعریف دما

 واحدهای دما

 روش های اندازه گیری دما

 دماسنج های شیشه ای

 ترموکوپل

 مقاومت حرارت

 ترمیستور

 بی متال

 سیستم های گرمایی پر شده

 روشهای اندازه گیری سطح، فاصله و ارتعاشات

 روش های اندازه گیری سطح

 روش Dipstick  

 ارتفاع سنج شیشه ای

 ارتفاع سنج شناوری

 ارتفاع سنج غوطه وری

 ارتفاع سنج حبابی

ط 

 ارتفاع سنج اختلاف فشاری

 ارتفاع سنج اولتراسونیک

 ارتفاع سنج راداری

 ارتفاع سنج خازنی

 ارتفاع سنج سروو موتوری

 سوییچ های حساس به سطح

 اندازه گیری ارتعاشات و فاصله

 ترانسدیوسر پراکسی میتری

 تئوری اندازه گیری

 روشهای اندازه گیری جریان سیالات

 جریان سیالات

 روش های اندازه گیری جریان سیالات

 اندازه گیری به روش اختلاف فشار

 روتامتر

 فلومتر مغناطیسی

 فلومتر توربینی

 موارد کاربرد کنتورهای توربینی

 اجزاء کنتور توربینی

 تبدیل حجم به کمیت جرم، حجم استاندارد

 رنج پذیری

 وابستگی به عدد رینولدز

 جریان سنج های اولتراسونیک

 ترنسدیوسرها

 فلومتر جابجائی مثبت

ی

 فلومتر جرمی

 فلومتر لوله ی پیتوت

 فلومتر ورتکس

 فلومتر حرارتی

 روشهای انتقال سیگنال در سطح فیلد

 مقدمه

 روش انتقال سیگنال نیوماتیک

 روش انتقال سیگنال جریانی

 روش تکنولوژی HART  

 شیرهای قطع و وصل، سولنوئیدی و ،I/P  شیرهای کنترل، پوزیشنر MOV

 مقدمه

 اصطلاحات فنی شیر کنترل

 خطا  ایمن

 انواع شیر

 شیرهای تک ورودی

 شیرهای دو ورودی

 پلاگ متعادلشده و بدنههای قفسهای شکل

 شیرهای با محور چرخان

 شیر پروانهای

 شیر توپی

 مشخصات جریان عبوری از شیر کنترل

 بازکردن سریع

 خطی

 خطی اصلاح شده

ك

 درصد مساوی

 سهمی اصلاحشده

 اکچویتورها

 اکچویتورهای دیافراگمی تککاره

 اکچویتورهای پیستونی

 پوزیشنرهای شیر

 سایر متعلقات شیر کنترل

 شیرهای عمل کننده توسط موتور

 شبکه های صنعتی

 مقدمه

 سطوح سلسله مراتبی سیستم های اتوماسیون صنعتی

 سطح فیلد

 سطح کنترل

 سطح سوپروایزری

 سطح برنامه ریزی

 سطح مدیریت

 لایه های اطلاعاتی

 وظایف هر لایه

 سیستم های کنترل متمرکز و گسترده

 مقدمه

 سیستم کنترل متمرکز

 استاندارد IEC  

 مزایا ی PLC  

 سیستم کلی PLC  

ل

 خطاهای عملیاتی PLC  

 ملاحظات مربوط به محیط کار PLC  

 سیستم های کنترل گسترده

 اجزای یک سیستم DCS  

تفاوت سیستم های کنترل PLC و DCS  

 فیلدباس

 ویژگی های یک فیلدباس

 مزایای فیلد باس

 معایب فیلدباس

 فیلدباس های معروف

 سیستم کنترلی پالایشگاهی

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جزوه دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت(صنایع نفت و گاز)

شنبه 7 بهمن 1396
20:16
جمشید راد
دسته بندیصنایع نفت و گاز
فرمت فایلzip
تعداد صفحات55
حجم فایل2.282 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

خطاهای محتمل در ترانسفورماتور

حفاظت های مكانیكی

رله بوخهلتس

 رله فشار شكن

ترمومتر ها

نشانگر سطح روغن

Sudden pressure relay

 رله های حفاظتی كلید تنظیم ولتاژ

حفاظت های الكتریكی

1- Surge Arrestors

2- Overcurrent relay

2.1- Phase

2.2- Neutral

3- Differential relay

4- Overload relay

5- Restricted earth fault relay

6- Tank relay

7- Fuses

رله های مكانیكی

رله بوخهلتس

رله فشار شكن Pressure relief valve

Sudden Pressure Relay

جریان هجومی ترانسفورماتور

حفاظت دیفرانسیل

حفاظت Restricted earth fault

حفاظت Overcurrent

حفاظت اضافه تحریك Overfluxing protection

حفاظت جریان نشتی از تانك ترانسفورماتور

ضمیمه شماره ١

DEVICE CODE

ضمیمه شماره 2

دیاگرام تك خطی حفاظتی شماتیك برای ترانسفورماتور

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق حسابرسی(حسابداری)

شنبه 7 بهمن 1396
20:16
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات77
حجم فایل59 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرســــــت

مقدمه                          5

پیشینه حسابرسی                        6

انواع موسسات حسابرسی           10

موسسات محلی             10

موسسات منطقه ای                  10

موسسات ملی           10

هشت موسسه بزرگ                    10

نقش حسابرسی در اقتصاد كشور           11

حسابرسی چیست ؟                           12

نكاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری       14

روش و مراحل ثبت موسسه                             15

          فرم تقاضانامه ثبت موسسه              15     

          انتخاب نام موسسه                          15

          مدارك لازم جهت ثبت موسسه          15

          ثبت در دفتر اندیكاتور                         16   

          درج آگهی در روزنامه كثیرالانتشار                   16   

          تغییرات در موسسه                     17

نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه                 17

مدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی          17

اساسنامه موسسه حسابرسی                    18

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی             21

استانداردهای عمومی                                21

استانداردهای اجرای عملیات                      21

          استانداردهای گزارشگری                       22

آیین رفتار حرفه ای                                              23

         نیاز به آیین رفتار حرفه ای                      23

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل              25

          اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان              26

انواع حسابرسی                                                27

         حسابرسی صورتهای مالی                         27

         حسابرسی رعایت                        27

         حسابرسی عملیاتی                                28

گزارش حسابرسان                         29

         اهمیت گزارش حسابرسان                                 29

         بند مقدمه گزارش حسابرسان                                 29

         بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان         31

         بند اظهار نظر گزارش حسابرسان                        31

         نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل                  33

كاربرگهای حسابرسی                   34

         كاربرگ حسابرسی چیست ؟                       34

          مالكیت كاربرگهای حسابرسی               35

          انواع كاربرگها                                              35

رسیدگی به مدارك عمومی                           38

شركتنامه و اساسنامه                                 40

قراردادهای مشاركت شركا                            41

صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره                 42

قراردادهای منعقده توسط شركت صاحبكار                  43

قوانین و مقررات                                                  44

           قوانین و مقررات مربوط به حرفه و عملیات حسابرسی            44

           قوانین ومقررات تجاری                                                     46

           قوانین و مقررات مالیاتی                                46

           قوانین و مقررات مربوط به اموال و معاملات                   46

           قوانین كار و تأمین اجتماعی                          47

           قوانین و مقررات ناظر بر موسسات دولتی                  47

           قوانین خاص                                           47

وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد                48

          منابع و ماهیت وجوه نقد                        48

          نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد                   49

          چقدر زمان برای حسابرسی وجوه نقد ؟                                 49

          برنامه حسابرسی وجوه نقد                                     50

حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی و معاملات فروش               52

          منشا و ماهیت حسابهای دریافتنی                        52

          منشا و ماهیت اسناد دریافتنی                           52

          هدفهای حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها             53

          برنامه حسابرسی دریافتنی ها و معاملات فروش                54

موجودیهای مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته             56

منشا و ماهیت موجودیهای مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته     56

چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودیهای مواد و كالا              57

برنامه حسابرسی موجودیهای موادوكالاو بهای تمام شده كالای فروش رفته   58   

اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ استهلاك و تهی شدن                     60

چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات       60

برنامه حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات                      61

استهلاك          62

برنامه حسابرسی ـ هزینه استهلاك و استهلاك انباشته                    64

حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها                 66

منشا و ماهیت حسابهای پرداختنی                                    66

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به حسابهای پرداختنی                67

برنامه حسابرسی                             68

بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ؛ زیانهای احتمالی         70 

بدهی های بهره برداری                                                    70

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به بدهی های بهره دار           71

برنامه حسابرسی بدهی های بهره دار                                       72

منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه                             73

برخورد حسابرسان با حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه    73

برنامه حسابرسی ـ سهام سرمایه                                  74

رسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه های تكمیل حسابرسی                   76

نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها                                     76

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به درآمدها و هزینه ها            76

اسناد و مدارك                                          77

منابع و مآخذ           

مقدمه

اقتصاد دانان تصدیق كرده اند كه یك فرد باید منابع  (زمین ، كار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حركت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود .

در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی كردند . این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تكنولوژی ) ، تغییرات جمعیت ، تقسیم كار و كارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند .

كارآفرینی یكی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا كارآفرینی عاملی است كه دیگر عوامل را در كنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند كه موجب توسعه جامعه باشند .

زمانی كه كارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یك جامعه پذیرفته شود ، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد .

نیاز به كالا یا خدمات یك موقعیت اقتصادی است زمانی كه مردم به چیزی احتیاج دارند ، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند . به طور كلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع كالا و خدماتی كه دیگران نیاز دارند ، در زمان مناسب و مكان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را كارآفرینی می گویند .

كارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد . هر چه یك جامعه بیشتر در فعالیتهای كارآفرینی شركت كند ، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد .

ما همچنین متوجه شدیم كه كشور ما در مقایسه با كشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه كارآفرینی در سطح جامعه می باشیم .

پیشینه حسابرسی:

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم ، ایجاد كارخانه های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبكه های سراسری راه آهن را می طلبیدكه نیازمند به سرمایه های كلان بود .  تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و  از سویی، یك یا   چندسرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، بهره گیریاز دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی،یعنی سازماندهی و همكاری ، شركتهایی  شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدودد به مبلغ         سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین شركتهایی ، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخابرات تجارتی فراهم آمد. سرمایه های چنین شركتهایی به سهام تقسیم وسهام آنهاقابل نقل و انتقال بود . رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان سرمایه های كوچك در این بازار شد . تنظیم نحوه اداره شركتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها ، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار ، ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود كه به نضج شركتهای سهامی و فزونی شمار طبقه ای از سرمایه گذاران انجامید كه نه مستقیمأدر اداره شركتها   مشاركت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند . شركتهای سهامی توسط هیأتهای مدیره ای اداره می شدومی شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكیل و یا منتخب آنها هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران كارآزموده و حرفه ای انجامید  كه در عین اقتدار كامل در اداره واحد های اقتصادی گاه در سرمایه آنها سهمی نا چیز داشتند و اندیشه جدایی مالكیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید.

سازمان جدید سرمایه ، زمینه وظایف حسابداری را گسترده تركرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شدكه بتواند  سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه هایشان ، ارزیابی عملكرد  و  سنجش  كارآیی مدیران  و گردانندگان مؤسسه و بالاخره آینده سرمایه گذاریهایشان مطلع كنند . از طرفی در تداوم  این  تحول  ،بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانكها و مؤسسات اعتباری كه بخش بزرگی ازاعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی  فراهم می آورد متوجه صورتهای مالی   شركتها وسایر واحدهای اقتصادی شدندو در این مسیر ، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری  مالی گسترش بیشتری یافت.

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی به دنبال و درتداوم افزایش شمار شركتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول ، هدف حسابداری را از رفع نیازهای محدود صاحب سرمایه به پاسخ گویی به نیازهای  اطلاعاتی       گروه های متعدد  ذیحق  ،  ذینفع  وذیعلاقه ارتقاء دادو به كار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید .

  نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در مؤسسات  نمی توانستند به تنهایی  ایفاء كنند  . زیرا وجود رابطه استخدامی  مستقیم ، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شركتهای سهامی و   سایر واحدهای اقتصادی ملزم می كرد و از طرفی اشتغال آنان در مؤسسات ، نوعی جانبداری طبیعی از مؤسسه را در پی داشت . در نتیجه ، صورتهای مالی كه توسط این  گروه  از  حسابداران با نظر و مسئولیت مدیران تهی می شد نمی توانست بابی طرفی و اعتماد قابل قبول ، نیازهای گروههای مختلف استفاده كننده از  اطلاعات  مالی  را كه حقوق ، منافع و علایق گوناگون و گاه  متعارض داشتند ، برطرف نماید . چاره این مشكل ، انتحاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود كه با رسیدگی به مدارك ،  اسناد  و حسابهای  یك  واحد اقتصادی  هر گونه  تقلب  و سوء استفاده ای را كشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مؤسسه بی طرفانه اظهار نظر نمایند .

تجمع حسابداران متخصص ، باسابقه و ورزیده كه چنین وظایفی را به عهده می گرفتند در اجمنهایی كه  التزام  به  رعایت  آیین رفتار  حرفه ای  مدونی لازمه عضویت درآنها بود و بالاخره پذیرش  اجتماعی  حسابداران  مستقل  با نمایش  راستگویی  ،  درستكاری  و  تخصص، درعمل ، نخستین نظام حرفه ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان   پدید  آورد  كه

مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در كشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد و در بعضی از كشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی ، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.

برچسب‌ها: <-TagName->

حسابداری مربوط به شركت صنایع نخ خمین(حسابداری)

شنبه 7 بهمن 1396
20:15
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات29
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تاریخچه و وضعیت كلی شركت

شركت صنایع نخ خمین(سهامی خاص) در تاریخ 12/11/1365 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شركت عبارتست از تاسیس كارخانجات رسیدگی و بافندگی از الیاف پشم و پلی استر، اكریلیك و اداره نمودن آن و واردات ماشین آلات و ابزار مربوط به آن و مواد اولیه از خارج و فروش فرآورده های كارخانه در داخل و خارج از كشور، مشاركت در سایر شركتها از طریق تاسیس یا متعهد سهام شركتهای جدید یا تعهد سهام شركتهای موجود بطور كلی شركت میتواند به كلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری وضعیتی كه بطور مستقیم و یا غیرمستقیم فعالیت نماید.

كل اموال و دارائیهای كارخانه از جمله زمین- ساختمانها- ماشین آلات- تاسیسات و غیره قبلا متعلق به شركت نخ طلا بوده كه در سال 1365 در قالب مطالبات معوقه بانك صنعت و معدن تملیك گردید و به واحد 23 بانك صنعت و معدن انتقال یافت. محل كارخانه در كیلومتر 5 جاده خمین به اراك می باشد. بهره برداری از كارخانه در سال 1364 توسط نخست وزیر وقت جناب آقای سید حسین موسوی افتتاح و رسما شروع به فعالیت تولیدی نمود. محصولات تولیدی كارخانه تولید نخ تریكوبافی- فرش بافی- جوراب بافی- پتوبافی و غیره می باشد كه با توجه به سفارش مشتری و خریداران نوع رنگ و نمره نخ براش مشتری تولید می شود و نخ كارخانه سفید می باشد كه در آخرین مرحله توسط رنگرزی كارخانه رنگ میشود و تنوع رنگ نخ این كارخانه بسیار متنوع می باشد و براساس فصل مصرف و بازار نخ ها و رنگ آمیزی میشوند.

تركیب مدیریتی در كارخانه

شركت طی مجمع عمومی كه در بانك صنعت و معدن برگزار میشود و این كارخانه تحت پوشش بانك صنعت و معدن می باشد اعضای هیئت مدیره انتخاب میشوند 

1- رئیس هیئت مدیره        2- نائب رئیس          3- مدیر عامل

4- عضو هیئت مدیره         5- عضو هیئت مدیره كه طی این انتخاب انجام شده از بین 5 نفر یك نفر بعنوان مدیر عامل شركت به كارخانه معرفی میگردد كه مدیرعامل بیشتر در دفتر مركزی كه در تهران مستقر می باشد حضور دارد.

و در هفته یك الی 2 روز در محل كارخانه حضور دارد كه مدیرعامل مسئولیت تمام امور شركت را دارد اعم از تركیب مدیریت داخلی كارخانه. اعم از مدیر كارخانه- مدیر امور اداری- مدیر فنی- مدیر تولید و مدیران و دیگران كه زیر مجموعه مدیرعامل می باشند. شركت صنایع نخ خمین دارای 5 انبار می باشد كه انبارها بشرح زیر می باشند.

1- انبار كار در جریان ساخت(مواد اولیه)  2-  انبار لوازم یدكی و قطعات ماشین آلات تولیدی داخل سالن   3- انبار جنرال(مهرمی)   4- انبار اسقاط و خیلیات   5- انبار محصول(نخ) موجودی فیزیكی و مقداری انبارها در داخل شركت بیش از 9000 قلم كالا به صورت تفكیك و كدگذاری و با نظم و ترتیب خاص و با شماره فنی جنس در داخل قفسه و در انبار قرار می گیرد و هر انبار یك مسئول دارد كه اجناسی كه از طرف امور تداركات و بازرگانی كارخانه یا بازرگانی تهران اجناس خریداری میشود و انبار دار موظف به كنترل مقداری- نوع كالا و رسید نمودن اجناس و میدن آنها در انبار خود. گردش عملیاتی انبارها مختصرا توضیح داده میشود.

كارخانه از واحدهای مختلف اعم از تولیدی- تعمیرات سالن تولید- تاسیسات- جوشكاری- نجاری و نقاشی- رنگ نجار تهویه و هوارسانی- امور اداری(دبیرخانه- كارگزینی- خانه بهداشت- نگهبانی- آتش نشانی- حفاظت ایمنی- خیاطی نه- مخابرات- واحد ترانسپورت(نقلیه) رستوران- مهمانسرا- آموزش و سایر قسمت ها كه زیر مجموعه امور اداری كارخانه می باشد و امور مالی- امور فنی و برق رسانی كه این واحد براساس نیازی كه به كادری موجود در انبار می باشد فدمی بنام درخواست جنس از انبار وجود دارد كه با امضای مجاز رئیس هر واحد تكمیل و نوع كالا- مقدار كالا- مورد مصرف قید و به انبار ارسال میشود و انبار دار موظف به تحویل اجناس به قسمت ها می باشد در ورت موجود بودن آن كالا كه تحویل داده میشود در غیر اینصورت یعنی عدم موجودی فرمی به رسم متعارفش خرید توسط انباردار تنظیم و پس از اخذ مجوز از مدیریت شركت به تداركات(بازرگانی) كارخانه یا تهران ارسال میشود كه مسئول خرید موظف به خرید كالای های مورد نیاز آن واحد می باشد.

در پایان وقت اداری كارخانه تمام درخواست جنس ها كه از واحدهای مختلف به انبار آمده و انبار دار اجناس را تحویل قسمت داده تكمیل و شماره گذاری و شماره ترتیب انبار- كدگذاری و از موجودی انبار كسر می شود و در نهایت پس از ثبت در سیستم كادركس انبار كه برای هر قلم جنس موجود در انبار یك كارت موجود انبار در قفسه انبار وجود دارد. و این مدارك به حسابداری(حسابداری انبار) ارسال میشود و در پایان هر ماه تراز موجودی مقداری كلیه كادرهای انبارها با حسابداری كنترل و در صورت مغایرت موجودی كالا دقیقا سندهای ورودی و خروجی آن یعنی رسید انبارها و حواله انبارها با شماره سریالی كه قبلا در كارت موجودی نوشته شده كنترل و مورد اختلاف مشخص میشود و در پایان سال هم شمارش موجودی كلیه انبارها- كار در جریان سالن تولید توسط امور مالی شركت با هماهنگی و اكیپ حسابرسان سازمان حسابرسی كه به كارخانه می آیند انجام می پذیرد و كلیه اقلام انبار مورد شمارش دقیق انجام می پذیرد و كسری و یا اضافی موجودی انبار مسئول مستقیم آن انباردار می باشد كه می بایست جوابگو باشد و یا اسناد و مدارك مستند ارائه دهد به جهت كسری یا اضافی موجودی انبار.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

حسابداری کارخانه قند(حسابداری)

شنبه 7 بهمن 1396
20:15
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست:

فصل اول: تاریخچه و فعالیت                                 8-2

فصل دوم: حسابداری كارخانه قند                         24-8

بخش اول: حسابداری مالی                                23-8

بخش دوم: حسابداری چغندر                              24-23  

فصل اول :  ((تاریخچه و فعالیت)) 1)تاسیس و شركت: كارخانه قند تربت حیدریه در سال 1329 تاسیس و بعدا تحت نظر شركت كارخانه جات دولتی ایران به فعالیت خود ادامه داده  است.در سال: 1351طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت در اجرای قانون فروش كارخانه جات دولتی كارخانه قند تربت حیدریه از شركت كارخانه جات دولتی منتزع و بر اساس اساسنامه جدیدی به شركت سهامی خاص قند تربت حیدریه تبدیل گردیده و سهام آن عمدتا به آستان قدس رضوی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و قسمتی نیز به بخش خصوصی واگذار گردیده است..مركز اصلی و محل كارخانه شركت واقع در شهرستان تربت حیدریه می با شد.   بهره برداری و طرح توسعه: كارخانه قند تربت حیدریه در سال 1329با ظرفیت اسمی مصرف 700تن چغندر در شبانه روز از طرف شركت كارخانه جات ایران و از محل اعتبارات سازمان برنامه تاسیس ماشین آلات آن از شركت اشكودای چكسلواكی خریداری گردید. موقعیت مناسب جغرافیائی و شرایط اقلیمی مناسب باعث رشد روزافزون تولید چغندر در منطقه شده كه با توجه به ظرفیت ثابت كارخانه در این زمینه مشكلاتی برای چغندر كاران منطقه و همچنین شركت ایجاد گردیده و به همین دلیل در سال1348مقدر گردید كه با استفاده از اعتبار طرحهای عمرانی كشور ظرفیت تولیدی كارخانه از 700تن به 1200تن چغندر در شبانه روز توسعه یابد. اگرچه توسعه    مزبور توسط شركت بوكاولف آلمان غربی عملی گردید لیكن به دلیل اشكالات موجود در برنامه های توسعه و غیره ظرفیت عملی هیچگاه از1000 تن چغندر در شبانه روز تجاوز ننموده و در سال 1359 پیشنهاد طرح ترمیم و توسعه كارخانه به علت  فرسوده شدن ماشین آلات و رشد روزافزون چغندر در منطقه و پیشبرد اهداف توسعه كشاورزی و تولیدی منطقه به اعتبار كمیسیونی مركب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وزارت كشاورزی سازمان صنایع ملی ایران رئیس و اعضای شورای شهرستان تربت حیدریه موضوع صورت جلسه مورخ (12/9/1359)ناظر بر موافقت تائید گزارش مدیر عامل مبنی بر انجام ترمیم و توسعه كارخانه در دو مرحله وصول به ظرفیت عملی مصرف 1200تن چغندر در شبانه روز( در مرحله كوتاه مدت) و توسعه ظرفیت تا 3000 تن چغندر در شبانه روز(در مرحله بلند مدت )و به منظور جذب تمامی تولید چغندر منطقه به تائید هیئت مدیره رسیده و در  جلسه  مورخ 16/10/1359در مجمع عمومی مطرح و اجرای طرح ترمیم و توسعه تا 1200 تن (ظرفیت عملی)و انجام مطالعات لازم جهت توسعه تا 3000مورد تصویب قرار گرفته است( كه این امر توسط اداره كل صنایع غذایی وزارت صنایع به موجب نامه شماره 311870 نیز تائید گردیده است )لیكن به علت عدم مساعدت لازم از طرف وزارت صنایع و به انتظار هماهنگی و اعطاء امكانات ارزی این طرح متوقف ماند. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ25/9/1369صاحبان سهام اجرای طرح توسعه كارخانه از 1200 تن به 3000تن چغندر در روز با استفاده از ارز دولتی شركت اقداماتی را جهت دریافت ارز وزارت صنایع انجام داده لیكن موفقیتی در این خصوص حاصل نگردید. نهایتا اجرای طرح توسعه كارخانه از سال 1373آغاز و بدین منظور ماشین آلات طرح از كشور آلمان خریداری گردیده و تا پایان سال مالی 1375 كلیه ماشین آلات نصب و به جز كوره بخار آماده بهره برداری گردید.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

حسابداری صنعتی(حسابداری)

شنبه 7 بهمن 1396
20:15
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

حسابداری صنعتی : یک منظره تاریخی

خلاصه :

یک بررسی از کتب درسی حسابداری صنعتی از سال 1904 تا 1990 نیازمند مکمل بودن حسابداری و تاریخ است .

تعداد کمی از کتب درسی یا تعالیم در حسابداری صنعتی در کتابی از قبل برای سال 1920 در دسترس است بنابراین متنهای متفاوتی در شکل رقمی وجود دارد . تمام متن های تاریخی با یک تعریف از حسابداری صنعتی و اهمیت آن در تجارت جهانی شروع می شوند تاریخچه تولید به مالکان تجارت ، حسابداران و دانش آموزان کمک می کند تا بفهمند که چرا دانشگاهها حسابداری صنعتی و اهمیت آن را می آموزند . انقلاب صنعتی اثر عمده ای روی روشهای و هزینه های تولید داشت .

به خاطر این پیشرفت عظیم در فرآیند تولید دو گروه مهندسان و حسابداران شروع به کامل کردن فرآیند کردند . تولید در محیط پیوسته تغییر می کند . از انقلاب صنعتی تا زمان مدرن اکنون . تکامل تدریجی حسابداری صنعتی به نظر می آید برای اهمیت تغییرات در فرآیند تولید و عکس تاریخی لازم باشد . حتی اصطلاحاتی که در حسابداری صنعتی استفاده می شود در مدت اضافه کاری تغییر کرده است . با شناختن هزینه ها ، حسابها و تغییرات ، مالکان ، مدیران و حسابداران قادر می شوند . تا تغییرات را تبدیل کنند و موسسه تجاری را بهبود دهد .

معرفی :

یک بررسی از کتب درسی حسابداری صنعتی از سال 1904 تا 1990 نیازمند مکمل بودن حسابداری و تاریخ است . تعداد کمی از کتب درسی یا تعالیم در حسابداری صنعتی در کتابی از قبل برای سال 1920 در دسترس است . بنابراین متنهای متفاوتی در شکل رقمی وجود دارد . یکی از دلایلی که سیستمهای حسابداری صنعتی در اواخر سال 1800 و اوایل سال 1900 منتشر نشدند این بود که اغلب شرکتها سیستمهای حسابداری شان را مورد رسیدگی قرار دادند تا پنهان و سری باشند که آنها برای شرکتهای رقابتی در دسترس نباشند . بیشتر شرکتها حتی سیستم خودشان را برای کارگران ساده خودشان آشکار نکردند . بنابراین در حقیقت این طور به نظر می آید که سیستمهایی که برای موسسات تجاری ویژه انحصاری هستند . بنابراین ممکن است عملی برای آموزش این سیستم های متداول به طور کلی نداشته باشند . (previtsand merino 1998)

بعضی از متنهای اولیه که از سال 1904 تا 1919 در دسترس است به نظر می آید که تعلیماتی در شکلهای و پروسه های توصیه شده در داخل موسسه تجاری تولید باشند . نگرانی ها درباره افزایش هزینه های مواد و زمان هدر رفته در تولید یک موضوع معمول است (eddies and tindall 1904) . نویسنده ها اغلب پروسه ها را غیر ممکن می نامند مانند : حسابداری برای محصولاتی که آنها یکنواخت و همسان نیستند (church 1917) که آن حالت ممکن  است در سال 1917 باشد . اما ترقی ها در حسابداری ، ریاضیات و تولید ثابت شده است . که این پروسه ها واقعا ممکن است .

دانستن تاریخچه تولید فهمیدن اینکه چرا دانشگاهها حسابداری صنعتی را می آموزند و اینکه چرا آن برای مالکان تجارت و حسابداران مهم است را آسان می کند . بیشتر اشخاص پروسه های تولید را درک نمی کنند . مصرف کنندگان متوجه شدند که کالاها و خدمات درست در زمانی در دسترس هستند که در انبار خریداری شوند . فهمیدن تاریخ و ترقی در تولید با جزئیات بیشتر ممکن است برای حسابداران و مالکان تجارت برای فهمیدن کامل پروسه تولید آسانتر باشد .

حسابداری صنعتی چیست ؟

تمام متن های تاریخی با یک تعریف از حسابداری صنعتی و اهمیت آن در تجارت جهانی همراه هستند . در سال 2004 ، خدمات درآمد داخلی به 5 درصد کل شرکت سهامی بایگانی اظهارنامه مالیاتی در طبقه تولید طبقه بندی می شود (IRS,2007) بنابراین در گذشته واحدهای تجاری و حسابداران ، حسابداری صنعتی را مورد توجه قرار می دادند . فقط برای اختصاص دادن به تولید ، خیلی پیشتر از سال 1940 نویسندگان سیستمهای حسابداری صنعتی را برای صنعتهای دیگر توصیه می کردند که بخشهای اداری دارد . جایی که مفاهیم حسابداری صنعتی و تکنیکها ممکن بود به کار رود . یکی از ساده ترین و قدیمی ترین تعریفها این است که حسابداری صنعتی معمولا باید حسابداری تولید نامیده شود . بنابراین روشن کردن آن برای هر کس که آن به حسابداری برای تولید موسسات تجاری و تولید کالاها مربوط می شود .

(W.B Lawrence) به اهمیت اینکه حسابداران با حسابداری صنعتی در سال 1930 آشنا شوند تاکید کرد زیرا پس از آن کارخانه های مدرن فضای بیشتر را اشغال می کند و تعداد بیشتر کارگر استخدام می کند نسبت به آنچه کارخانه نسل قبل انجام می داد .


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir