پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK(صنایع)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:58
جمشید راد
دسته بندیصنایع
فرمت فایلzip
تعداد صفحات135
حجم فایل12.457 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

پروژه چیست ؟

مثال هائی از انواع پروژه ها

ویژگیهای ناشی از موقتی بودن پروژه و انحصاری بودن دستاورد آن.

مدیریت پروژه چیست؟

کارهای مستمر مدیران پروژه

چارچوب مدیریت پروژه
The Project Management Framework

 

مهارتهای مورد نیاز مپفا

گستره دانش مدیریت پروژه
PMBOK : Project Management Body Of Knowledge

زمینه مدیریت پروژه
The Project Management Context

ویژگیهای گامهای پروژه

زیست چرخ پروژه

تاثیرات سازمانی
 سامانه های سازمانی.

سبکها و فرهنگهای سازمانی.

انواع ساختارهای سازمانی

پروژه درسازمان کارکردی

سازمان ماتریسی (matrix)

سازمان ماتریسی ضعیف

سازمان ماتریسی متعادل

سازمان ماتریسی قوی

سازمان پروژه ای

سازمان پروژه ای

سازمان ترکیبی

تاثیرات ساختار سازمانی بر پروژه ها

زمینه های دانشی مدیریت پروژه
(1) مدیریت یکپارچگی
Project Integration Management

 

هماهنگی تغییرات در طول اجرای پروژه

فرآیند سوّم مدیریت یکپارچگی پروژه
فرآیند کنترل تغییر یکپارچه
Integrated Change Control

 (2)  مدیریت محدوده
Project Scope Management

فرآیند دوّم مدیریت محدوده
فرآیند برنامه ریزی محدوده
Scope Planning

فرآیند سوّم مدیریت محدوده
فرآیند تعریف محدوده
Scope Definition

نمونه 1 ساختار شکست کار

نمونه 2 ساختار شکست کار

نمونه 3 ساختار شکست کار

فرآیند چهارم مدیریت محدوده
فرآیند تایید محدوده
Scope verification

فرآیند پنجم مدیریت محدوده
فرآیند کنترل تغییر محدوده
Scope Change Control

(3) مدیریت زمان پروژه
Project Time management

در بر دارنده فرآیندهای مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل بموقع پروژه

فرآیندهای مدیریت زمان پروژه

فرآیند اوّل مدیریت زمان پروژه
فرآیند تعریف فعالیت
Activity Definition

فرآیند دوّم مدیریت زمان پروژه
فرآیند توالی فعالیت
Activity Sequencing

نمودار شبکه منطقی فعالیتها از شیوه نمودار تقدم و تاخر

نمودار شبکه منطقی فعالیتها از شیوه نمودار پیکانی

فرآیند سوّم مدیریت زمان پروژه
فرآیند تخمین زمان فعالیت
Activity Duration Estimating

فرآیند چهارم مدیریت زمان پروژه
فرآیند ایجاد و توسعه زمانبندی
Schedule Development

محاسبه زمان بروش PERT

نمودار شبکه ای تاریخ دار پروژه

نمودار گانت

نمودار فرسنگ نماها

فرآیند پنجم مدیریت زمان پروژه
فرآیند کنترل زمان بندی
Schedule Control

(4) مدیریت هزینه پروژه
Project Cost Management

در بر دارنده فرآیندهای مورد نیاز جهت تضمین این نکته که پروژه با بودجه مصوب انجام شود.

فرآیندهای مدیریت هزینه پروژه

فرآیند اوّل مدیریت هزینه پروژه
فرآیند برنامه ریزی منابع
Resource Planning

فرآیند دوّم مدیریت هزینه پروژه
فرآیند برآورد هزینه
Cost Estimating

فرآیند سوّم مدیریت هزینه پروژه
فرآیند بودجه بندی هزینه
Cost Budgeting

مبنای هزینه (Cost Baseline)

فرآیند چهارم مدیریت هزینه پروژه
فرآیند کنترل هزینه
Cost Control

(5) مدیریت کیفیت پروژه
Project Quality Control

فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه

فرآیند اوّل مدیریت کیفیت پروژه
فرآیند برنامه ریزی کیفیت
Quality Planning

ایزارها و فنون برنامه ریزی کیفیت
 نمودارهای علت و معلول

نمونه ای از نمودار جریان فرآیند

فرآیند دوّم مدیریت کیفیت پروژه
فرآیند تضمین کیفیت
Quality Assurance

فرآیند سوّم مدیریت کیفیت پروژه
فرآیند کنترل کیفیت
Quality control

ابزارها و فنون کنترل کیفیت
نمودار کنترل کارائی زمان بندی پروژه

ابزارها و فنون کنترل کیفیت
نمودار پارتو

(6) مدیریت منابع انسانی پروژه
Project Human Resource Management

در بردارنده فرآیندهای مورد نیاز جهت دستیابی به موثرترین شیوه های بهره گیری از افراد درگیر پروژه

فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

فرآیند اوّل مدیریت منابع انسانی پروژه
فرآیندهای برنامه ریزی سازمانی
Organizational Planning

ابزارها و فنون برنامه ریزی سازمانی
ماتریس تخصیص مسئولیت

خروجی های برنامه ریزی سازمانی
نمودار منابع انسانی

فرآیند دوّم مدیریت منابع انسانی پروژه
فرآیند جذب (استخدام)  کارکنان
Staff Acquisition

فرآیند سوّم مدیریت منابع انسانی پروژه
فرآیند توسعه گروه پروژه
Team Development

(7) مدیریت ارتباطات پروژه
Project Communications Management

شامل فرآیندهای مورد نیاز جهت تضمین گردآوری ،پخش، ذخیره سازی ، و رسیدگی نهائی به اطلاعات پروژه به نحو مناسب و در زمان مقتضی می باشد.

فرآیندهای مدیریت ارتباطات پروژه

فرآیند اوّل مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند برنامه ریزی ارتباطات
Communcations Planning

فرآیند دوّم مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند توزیع اطلاعات
Information Distribution

فرآیند سوّم مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند ارائه گزارش کارائی
Performance Reporting

گزارش تصویری کارائی

گزارش جدولی کارائی

فرآیند چهارم مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند اختتام اداری و اجرائی
Administrative Closure

(8) مدیریت خطر پروژه
Project Risk Management

فرآیند برنامه ریزی مدیریت خطر
Risk Management Planning

فرآیند دوّم مدیریت خطر پروژه
فرآیند شناسائی خطر
Risk Identification

فرآیند سوّم مدیریت خطر پروژه
فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی خطر
Qualitative Risk Analysis

ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل کیفی خطر
  درجه بندی اثرات یک خطر

ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل کیفی خطر
ماتریس احتمال یا تاثیر خطر

فرآیند چهارم مدیریت خطر پروژه
فرآیند تجزیه وتحلیل کمّی خطر
Quantitative  Risk Analysis

ابزارها و فنون تجزیه وتحلیل کمّی خطر
مصاحبه

ابزارها و فنون تجزیه وتحلیل کمّی خطر
توزیع های متداول احتمالی

ابزارها و فنون تجزیه وتحلیل کمّی خطر
تحلیل درخت تصمیم گیری

ابزارها و فنون تجزیه وتحلیل کمّی خطر
شبیه سازی

فرآیند پنجم مدیریت خطر پروژه
فرآیند برنامه ریزی پاسخگوئی به خطر
Risk Response Planning

فرآیند ششم مدیریت خطر پروژه
فرآیند کنترل و بازبینی خطر
Risk Monitoring and Control

(8) مدیریت تدارکات پروژه
Project Procurement Management

به منظور تحقق محدوده پروژه مدیریت تدارکات پروژه در

 بر دارنده فرآیندهای مورد نیاز جهت حصول کالاها از محیطی خارج از سازمان اجرائی است.

فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه

فرآیند اوّل مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند برنامه ریزی تدارکات
Procurement Planning

فرآیند دوّم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند برنامه ریزی درخواست
Solicitation Planning

فرآیند سوّم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند درخواست
Solicitation

فرآیند چهارم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند انتخاب منبع
Source Selection

فرآیند پنجم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند  اداره پیمان
Contract Administration

فرآیند ششم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند اختتام پیمان
Contract Closeout

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت رویكردی به مفاهیم پایه ای و روند تكاملی امور نگهداری و تعمیر(صنایع)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:58
جمشید راد
دسته بندیصنایع
فرمت فایلzip
تعداد صفحات57
حجم فایل12.107 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

قدیمی ترین تقسیم بندی امور نگهداری و تعمیر بر اساس BS ( مربوط به دهه 1950 )

درصد بهینه تخصیص اوقات كاری پرسنل بخش نگهداری  به امور مختلف نگهداری و تعمیر

توقعات روبه رشد در رابطه با نگهداری و تعمیر

Changing  Views on equipment  failure

تكامل مفاهیم نگهداری و تعمیر ( 1 )

معایب و مشكلات اجرایی سیستم نگهداری و تعمیر پیشگیرانه

نمودار پراكندگی عمر نوعی بلبرینگ

اولین الگوی ارائه شده از خرابی تجهیزات ( Bath-tub Curve )

تعریف نگهداری پیش بینانه Predictive Maintenance ) )

مزایای نت پیش بینانه:

انواع ابزارها و روش های نت پیش بینانه ( PdM )

تكامل مفاهیم نگهداری و تعمیر ( 2 )

COMPLETED CAUSE-AND-EFFECT DIAGRAM

Five Whys For RCFA

مزایای حاصل از بكار گیری نگهداری قابلیت اطمینان محور ( RCM )

تكامل مفاهیم نگهداری و تعمیر ( 3 )

                           خط مشی TPM   

شاخص های اثربخشی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جزوه تایپ شده مدیریت مالی 2 دکتر دری(صنایع)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:58
جمشید راد
دسته بندیصنایع
فرمت فایلzip
تعداد صفحات133
حجم فایل4.791 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

نیمسال تحصیلی: 95

فهرست مطالب

فصل اول: برنامه ریزی بودجه بندی مالی

تعریف مدیریت مالی

هدف مدیریت مالی

برنامه ریزی مالی

پیشبینی مالی به روش درصد فروش

نرخ رشد داخلی

نرخ رشد پایدار

رابطه بین رشد فروش و نیازهای مالی

عوامل مؤثر بر رشد

پیشبینی مالی به روش رگرسیون

مقایسه روش درصد فروش با تجزیه وتحلیل رگرسیون

بودجه یا برنامه مالی

چارچوب بودجه

بودجه فروش

بودجه تولید

بودجه مواد اولیه مستقیم

بودجه دستمزد مستقیم

بودجه سربار کارخانه

بودجه موجودی کالای پایان دوره

بودجه هزینه های فروش و اداری

بودجه نقدی

صورت سودوزیان بودجه شده

ترازنامه بودجه شده

روش سریع تهیه بودجه

مسائل

فصل دوم: سیاست سرمایه در گردش

تعریف سیاست سرمایه در گردش

مدیریت داراییهای جاری

 مدیریت وجه نقد

دوره عملیاتی و گردش وجه نقد

محاسبه دوره عملیاتی و دوره گردش وجه نقد

الف گردش موجودی کالا

ب متوسط دوره گردش موجودی کالا

پ نسبت گردش حسابهای دریافتنی

ت دوره وصول مطالبات

ث گردش حسابهای پرداختنی

ج دوره پرداخت بدهیها

تفسیر دوره گردش وجه نقد

 مدیریت اوراق بهادار قابلفروش

 مدیریت حسابهای دریافتنی

هزینه فرصت عدم استفاده از تخفیف نقدی

 مدیریت موجودی کالا

تعیین میزان مطلوب سفارش موجودی کالا

کمبود موجودی کالا

نقطه تجدید سفارش

مدیریت بدهیهای جاری

 اعتبارات تجاری

 اوراق تجاری اوراق قرضه کوتاهمدت

 وامهای بانکی

الف وامهای بدون وثیقه

ب وامهای با وثیقه

ج اعتبار بانکی

د وام اقساطی

محاسبه بهره

 وام مؤسسات مالی تجاری

 تأمین مالی از طریق حسابهای دریافتنی

 تأمین مالی از طریق موجودی کالا

 تأمین مالی از طریق سایر داراییها

استراتژیهای سرمایه در گردش

 استراتژیهای دارایی جاری

 استراتژیهای بدهی جاری

سیاست مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش

مسائل

فصل سوم: برنامه ریزی سود و تجزیهوتحلیل اهرمها

تجزیهوتحلیل نقطه سربهسر

درآمد کل یا فروش

هزینهها

الف هزینه های ثابت

ب هزینه های متغیر

رابطه سود عملیاتی با سود هر سهم

نقطه سربه سر عملیاتی

حاشیه ایمنی

اهرم عملیاتی

کاربرد درجه اهرم عملیاتی

نقطه سربه سر مالی

اهرم مالی

کاربرد اهرم مالی

نقطه سربه سر کل مرکب

اهرم مرکب

کاربرد اهرم مرکب

کاربرد تجزیه وتحلیل نقطه سربهسر

معایب تجزیه وتحلیل نقطه سربهسر

کاربرد اهرمها

معایب استفاده از اهرمها

مسائل

فصل چهارم: بودجه بندی سرمایهای در شرایط نامطمئن

بازده

 نسبت بازده نقدی سود سهام

 بازده قیمتی سهام بازده روی سرمایه

 نسبت بازده کل

 بازده در شرایط نامطمئن

 بازده نسبی

ریسک

ضریب تغییرات

مقایسه دو طرح از نظر ریسک و بازده

ریسک گریزی

منابع ریسک

 ریسک نوسان نرخ بهره

 ریسک بازار

 ریسک تجاری

 ریسک تورم

 ریسک مالی

 ریسک نقدینگی

 ریسک نرخ ارز

 ریسک کشور

انواع ریسک

پرتفوی سبد سرمایه گذاری

 بازده پرتفوی

 ریسک پرتفوی

منحنی ریسک و بازده

ضریب بتا

رابطه ریسک سیستماتیک و بازده

خط بازار اوراق بهادار

انتخاب پرتفوی بهینه

مسائل

فصل پنجم: ارزش شرکت

سهام عادی

ارزش حق تقدم

سایر ویژگیهای سهام عادی

محاسن انتشار سهام عادی

معایب انتشار سهام عادی

اختیار خرید سهام عادی

ارزش سهام عادی

محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی

تأثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام

روش ضریب قیمت به سود هر سهم

عوامل تعیینکننده در ضریب قیمت به سود هر سهم

سهام ممتاز

ویژگیهای سهام ممتاز

انواع سهام ممتاز

سهام ممتاز و ریسک مالی

ارزش سهام ممتاز

مزایای سهام ممتاز

نقاط ضعف انتشار سهام ممتاز

اوراق قرضه

انواع اوراق قرضه

مزایای صدور اوراق قرضه برای شرکت

معایب اوراق قرضه

بازده اوراق قرضه

ریسک اوراق قرضه

ارزش اوراق قرضه

مسائل

فصل ششم: هزینه سرمایه

محاسبه هزینه اجزای سرمایه

 هزینه بدهی

 هزینه سهام ممتاز

 هزینه سهام عادی

 هزینه سود انباشته

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت

مسائل

ضمایم

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جزوه تایپ شده مدیریت مالی 1 دکتر دری(صنایع)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:57
جمشید راد
دسته بندیصنایع
فرمت فایلzip
تعداد صفحات98
حجم فایل4.648 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

تعریف مدیریت مالی

تفاوت بین حسابداری و مدیریت مالی

انواع سازمانهای تجاری

هدف مدیریت مالی

وظایف مدیریت مالی

تئوری نمایندگی

بازار مالی

طبقهبندی بازارهای مالی

مؤسسههای مالی

تحولات جدید در بازارهای مالی و مدیریت مالی

فصل دوم: صورتهای مالی و جریان نقدی

انواع صورتهای مالی

ترازنامه

صورت سودوزیان

جریان نقدی

جریان نقدی ناشی از بهکارگیری داراییها

جریان نقدی پرداختی به وامدهندگان و سهامداران

صرفهجویی و زیان مالیاتی

مسائل

فصل سوم: تجزیهوتحلیل صورتهای مالی

منابع و مصارف وجوه

صورت تغییرات وضعیت مالی

تجزیهوتحلیل مالی

کاربرد تجزیهوتحلیل صورتهای مالی

روشهای رایج در تجزیهوتحلیل مالی

نسبتهای نقدینگی

 نسبت جاری

 نسبت آنی

 نسبت نقد

 دوره استقامت

 نسبت سرمایه در گرد خالص به کل داراییها

نسبتهای اهرمی

 نسبت بدهی

 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

 نسبت توانایی پرداخت بهره

 ضریب مالکانه

نسبتهای فعالیت کارایی

 گردش موجودی کالا

 متوسط دوره گردش موجودی کالا

 نسبت گردش حسابهای دریافتنی

 دوره وصول مطالبات

 گردش حسابهای پرداختنی

 دوره پرداخت بدهیها

 گردش دارایی

دوره عملیات

دوره گردش وجه نقد

نسبتهای سودآوری

 حاشیه سود خالص

 حاشیه سود ناخالص

 بازده داراییها

 بازده حقوق صاحبان سهام

 قدرت کسب سود داراییها

نسبتهای ارزش بازار سهام

 نسبت قیمت به سود هر سهم

 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم

مسائل

فصل چهارم: ارزش زمانی پول

ارزش آتی

مرکب کردن بهره

ارزش فعلی

تعیین نرخ تنزیل

مسائل

فصل پنجم: ارزیابی جریانات نقدی تنزیلشده

ارزش آتی جریانات نقدی چندگانه

ارزش فعلی جریانات نقدی چندگانه

ارزش فعلی اقساط مساوی

ارزش آتی اقساط مساوی

اقساط مادامالعمر

اقساط مادامالعمر رو به رشد

اقساط متناهی رو به رشد

نرخ مؤثر سالانه

انواع وام و مستهلک کردن

مسائل

فصل ششم: بودجهبندی سرمایهای معیارهای ارزیابی سرمایهگذاری

بودجهبندی سرمایه

سرمایهگذاری اولیه

روشهای بودجهبندی سرمایهای

 معیارهای مبتنی بر دوره بازگشت

الف دوره بازگشت سرمایه

ب دوره بازگشت تنزیلی

 معیارهای مبتنی بر جریانات نقدی تنزیلشده

الف ارزش فعلی خالص

ب نرخ بازده داخلی

ج شاخص سودآوری

 معیارهای حسابداری

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق بررسی مناره ها(معماری)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:57
جمشید راد
دسته بندیمعماری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات28
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تحقیق بررسی مناره هامناره‌ها

مناره در هنر معماری اسلامی ایران دارای مقام ویژه‌ای است. این عنصر مسجد جهت رساندن صدای مؤذن و فراخوانی تودة‌ نمازگزاران در مساجد به وجود آمد و جنبة تزیینی و آرایشی آن در ایران بسرعت قوی‌تر شد؛ به گونه‌ای كه محلی شد برای نمایش انواع هنرهای تزیینی آجركاری و كاشیكاری. ظاهراً زینت دادن  و منقش و رنگی كردن مناره‌ها از نیمة قرن سوم هجری به بعد معمول شده است، از این دوره به بعد بدنه و كلیة قسمتهای خارج مناره‌ها برافراشته گویای این حقیقت است كه مناره تنها به عنوان بیشتر برای زینت مساجد به كار می‌رفته است. با توجه به ارتفاع این مناره‌ها كه نگاه را به بالا می كشاند و عظمت را القا می كند می توان گفت وجود مناره در مساجد وسیلة نزدیك شدن به خالق و نیروهای طبیعت نیز هست و به همین دلیل در تزیین و زیباسازی مناره دقت زیادی شده است، به طوری كه هر مناره فقط نشان دهندة یك هنر نیست بلكه بعضی از مناره‌ها  جلوه‌گر مجموعه‌ای از هنرهای تزیینی، خطا طی،؟ نقوش هندسی، و گل بوته‌های مختلف هستند. در بدو امر، قاعده و قانون خاصی برای محل ساختن مناره‌ها نبوده است، گاه در چهار گوشة مسجد، زمانی جدا از در ورودی، گاهی وصل به بنا، و گاهی با فاصله از بنای مسجد ساخته می شده است. ساختن مناره در زمان سلجوقیان در سطح بسیار گسترده‌ای توسعه و تكامل یافته و از اهمیت خاصی نیز برخوردار است. در این دوره ایجاد مناره به صورت نشانی از مساجد و راهنمای كاروانیان به شهر رواج فوق العاده‌ای داشته و در طرز بنای آنها دگرگونیهایی پیدا شده است. این دگرگونیها و نوآوری را می‌توان از شاهكارهای هنر معماری ایران دانست. فرم بیشتر مناره‌های سلجوقی استوانه‌ای و شامل انواع مناره‌های كوتاه و ضخیم و مناره‌های بلند، كه قسمت بالای آن باریك و ظریف است، می‌شود. این مناره‌ها به واسطة ارتفاع بلندی كه داشته‌اند كمتر برای اذان گویی به كار می رفته‌اند و مؤذن بالای مسجد اذان می‌داده است. در واقع این مناره‌های بلند و باریك و مزین شده بیشتر جنبة زینتی داشته و با باریك و وسیع شدن تنه، حلقه‌ها، و قرنیزهای تزیینی خود، زیبایی خاصی را القا می‌كنند. در بعضی از این مناره‌ها مقرنس كاریهای بسیار زیبایی دیده می‌شود كه مناره شكل میله‌های چراغهای دریایی را به خود گرفته است. تزیینات این مناره‌های آجری – با توجه به این كه هنر آجرچینی پركار و پرنقشه از خصوصیات معماری دورة سلجوقی بوده- عبارت است از نقشهای آجركاری تكرار شده، این دوره از معماری ایران بوده است. مناره‌های دورة سلجوقیان مثل اكثر مناره‌های دوران اسلامی ایران، در داخل میله دارای پلكانی هستند كه پله‌های آنها در اطراف محوری به بالا صعود می كند و معمولاً پله‌ها حلزونی شكل ساخته شده‌اند. از زمان سلجوقیان مناره‌های زیادی به جای مانده كه به شرح آنها می پردازیم.


منارة تاریخانة دامغان

یكی از قدیمی‌ترین مناره‌های موجود در ایران كه دارای تاریخ است منارة مسجد تاریخانه دامغان است كه در زمان طغرل به سال 450 هجری (1058 میلادی) ساخته شده است. این منارة زیبا از پایین به بالا باریك شده و یكی از مناره‌های استوانه‌ای شكل دورة سلجوقیان است. بدنة‌مناره با آجرچینیهای زیبا در طرحهای هندسی، در قسمتهای مختلف تزیین شده است . در قسمت وسط كتیبه‌ای به خط كوفی برجسته با كاشیهای آبی فیروزه‌ای جلوة خاصی به این مناره می دهد. بلندی این مناره در حدود 25 متر و دارای 86 پله در داخل است، محیط آن در پایین حدود 13 متر است و به نسبت ارتفاع مناره در بالا 8/6 متر است. مناره سكو ندارد و از روی زمین مدور ساخته شده است. در ارتفاع 5/10 متری كتبیه‌ای آجری به خط كوفی برجسته با كاشی به عرض 30/1 متر وجود دارد كه نام الامیر السیدالاجل در آن خوانده می‌شود. بانی این مناره بختیار بن محمد است كه در دامغان آرامگاهی هم برای پدر خود محمد بن ابراهیم، ملقب به پیر علمدار، بنا كرده است.

منارة مسجد پامنار زواره

این مناره به سال 461 هجری (1068 میلادی) ساخته شده و از زمان الب ارسلان سلجوقی به جای مانده است. در این منارة‌ استوانه‌ای شكل كتیبة جالب توجهی به خط كوفی ساده برجسته از آجر تراش وجود دارد. كتیبة این مناره از زیباترین كتیبه‌های قرن پنجم هجری قمری به شمار  می رود، كه با گل و بوته‌های زیبا مزین است. در این كتیبه‌ كلمه الله و تاریخ سنه احدی و ستین و اربعمائه ذكر شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مطالعات باستان شناسی(معماری)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:57
جمشید راد
دسته بندیمعماری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مطالعات باستان شناسیجمع آوری مدارك باستانشناختی از مناطق پهندشتی در ارتباط با بافت های استقراری و معیشتی بدلیل ضرایب متغیر مدفون شدگی و همچنین ضرایب متغیر حفظ شدگی آثار در سطح و زیر سطح زمین و تأثیر تبعیض انسانی (bias) در شناخت و جمع آوری مدارك همیشه اشكالاتی را به همراه داشته است. هر چند كه اخیراً پیشرفت تهیه
نقشه های سه بعدی از مدارك مدفون شده تا حدودی این اشكالات را رفع نموده است با این وجود این باستانشناسان كه در روی پهندشت ها كار می كنند با موانع دیگری نیز برخورد دارند كه عبارتند از حجم رسوب گذاری ها در مناطق مختلف، انتخاب تكنیك نمونه برداری صحیح، و انتخاب تكنیك صحیح كاوش در جاهاییكه آثار در اعماق بیشتری قرار دارند: (Johnson and Logan 1990). امروزه برای باستانشناسان و انسانشناسان شكی وجود ندارد كه جستجوی انسان برای غذا و استراتژیهای استقراری آنها در زمین مربوط به بخشی از عملكرد اكولوژیكی یك پهندشت می باشد كه در گسترش انرژی و مواد غذایی در بعد زمان و مكان در همه پهندشت قابل درك است (Butzer 1982). بنابراین شناخت ساختار زمین شناختی و بسترهای محیطی یك پهندشت ما را در درك بهتر انتخاب استراتژیهای گوناگون توسط انسانهای گذشته در اكوسیستم های متغیر یاری می كند. به عنوان مثال زندگی گروههای كوچ رو و
جمع آوری كننده غذا و شكارگران بیشتر از كشاورزان در معرض تغییرات كوتاه مدت محیطی بوده است. در عین حال این كه گروههای غیرمتحرك نیز باید خود را با پهندشت غیرهمگن همساز می كردند. بنابر تعریف پهندشت ها پدیده های چند بعدی هستند و پهندشت اكولوژی با ساختار، عملكرد و با تجمعهای فضایی اكوسیستم مربوط می شود. منظور از ساختار در اینجا توزیع فضایی انرژی، مواد و انواع است كه به اندازه، شكل، تعداد، نوع و ساختمان كلی اكوسیستم ها بستگی دارد. عملكرد، رابطه متقابل
داده های فضایی فوق و تغییر نیز به دگرگونی ساختار و عملكرد داده های فوق در طول زمان برمی گردد (Turner 1989: 173).

پهندشت اكولوژی در مدل سازی ناهمگن محیطی بسیار موفق بوده است و تئوریهای آندر تفسیر رفتارهای حیوانات بزرگ علفخوار هنوز از ثبات كاملی برخوردار است بطوریكه تئوریهای سنتی در تفسیر آن دچار اشكال هستند (Johnson et al. 1992). حیوانات علفخوار با منابع موجود روی پهندشت در ابعاد مختلف فضایی و زمانی ارتباط دارند (Senft et al. 1987:789) در حالیكه در تئوریهای نظیر تئوری (Optimal (foraging شكار و شكارگر رابط متقابل داشته و تأثیرات محیط نادیده گرفته شده است (Stephens and Krebs 1986). متأسفانه بیشترین مدلهای باستانشناسی شكارگران ـ گردآورندگان غذا از تئوریهای سنتی Optimal foraging اقتباس شده كه در آن یك پهندشت باستانشناختی بصورت بیش از حد ساده ای كه انسانهای گردآورنده غذا با آن سر و كار دارند تصور شده است. در حالیكه پهندشت اكولوژی ابزاری ادراكی منطقی بدست می دهد كه حداقل نتیجه آن توصیف ساختار پهندشت ها است كه در درك استراتژیهای بكار گرفته توسط انسانهای پیش از تاریخ بسیار مؤثر است: (Staffed and Hajic 1992).

بعنوان مثال (Stafford 1994) در یك مطالعه رابطه بین ساختار پهندشت و استراتژیهای اتسقراری یك جامعه شكارچی گردآورنده را در جنوب غربی ایندیانا با تحلیل محل تولید ابزارهای دو رویه سنگی و مجاورت آن ها را با شبكة بهم پیچیده آبرسانی نظیر چشمه های متعدد طبیعی نشان داده است. در این مطالعه چشمه های متوالی به عنوان كریدوری جهت دسترسی به منابع جدا از هم تلقی شدند. بافت سیستم شبكه ای آب در مقایسه با سیستم گیاهان از جنبه های ثبات دار این پهندشت محسوب شده و بعنوان نشانگر نسبی ساكنان این منطقه بكار گرفته شدند. تغییرات حادث شده در ساختار مكانهای ابزارسازی در كنار چشمه ها، نشان داد كه همه آنها از زمان معینی (اوایل و اواسط هولوسن) شروع به استقرار شده اند. مطالعه نمونه های فیزیوگرافیك بسترها نظیر سرزمینهای مرتفع قابل شستشو این امكان را بدست داد كه این بسترها از نقطه نظر بهره وری از زمین در مقیاس جغرافیایی مورد سنجش واقع شوند. نتیجه سنجش ها نشان داد كه جابجایی شكارگر گردآوری كنندگان غذا در این پهندشت با تغییرات حاصل شده در فرم زمین رابطه دارد.

در آنالیز یك پهندشت اجزای پهندشت cells) یا (ecotopes واحدهای اساسی آنالیز محسوب می شوند و حداقل بخشهای همگن یك سرزمین را نشان می دهند (Zonneveld 1990: 14). این واحدها بصورت عمودی براساس صفات زمین مانند صخره، خاك، فرم زمین، گیاهان، آب و هوا، حیوانات و غیره كه در ابعاد گوناگون در زمین پراكنده شده اند تعیین می گردند. به عبارت دیگر اجزاء یك پهندشت
اكوسیستم های جدا از همدیگر هستند كه در عمل هر كدام از آنها قطعه ای از زمین را، جاییكه حداقل یكی از صفات زمین در آن بصورت همگن وجود دارد نشان می دهند بعنوان یك واحد آنالیز، هر كدام از آنها مبنای تعیین ساختار پهندشت محسوب
می شوند. اجزاء یك پهندشت همچنین در ارتباط با اندازه و عادت تحرك یك تشكیلات معین می گردند (Stafford  and Hajic 1992: 13).

بعنوان مثال در استراتژی استقرار مردمان شكارگر گذشته، اجزای یك پهندشت می تواند براساس آن صفاتی از زمین كه بصورت مثبت یا منفی در استراتژی تحرك یا در تاكتیك موقعیت یابی در یك محدوده معینی تأثیر گذاشته اند تعیین و تعریف شود. اجزاء یك پهندشت می توانند همچنین براساس مورد استفاده قرار گرفتن بعنوان منابع غذایی، یا بعنوان یك عامل توپوگرافیك كه سیستم های آبیاری را تحت تأثیر قرار می دهد و یا براساس پتانسیل آنها در كاربردهای ویژه تعریف گردند (Warren 1990: 204, (Kvamme 1989: 151-513.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت روش های تربیت فرزند(روانشناسی و علوم تربیتی)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:46
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات33
حجم فایل535 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب:

تکریم شخصیت کودکان ونوجوانان

زمینه های تکریم شخصیت بچه ها

اصل خاموشی

حق انتخاب

تشویق

انواع تشویق

شرایط تشویق

القای تدریجی

موعظه ونصیحت

روش الگویی

تلقین

شکوفا سازی استعداد ها

زنده نگهداشتن وجدان اخلاقی

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده(مدیریت)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:45
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات47
حجم فایل818 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب:

1- مفهوم ریسک و بازده

2- بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار

3- اجزای بازده

4- منابع ریسک

5- انواع ریسک

6- اندازه گیری ریسک و بازده

7- بتا

8-تخمین ریسک و بازده

9- رابطه ریسک و بازده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جزوه مدیریت عملیات دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه صنعتی شریف(صنایع)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:45
جمشید راد
دسته بندیصنایع
فرمت فایلzip
تعداد صفحات98
حجم فایل2.7 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

زمستان 94 -

معرفی و بررسی اهمیت مدیریت عملیات  

مقدمات مدیریت عملیات  

نوع شناسی  typology  برای عملیّات  

ارزیابی عملیات  

روندها  

هر چه زمان می گذرد، فضا به سمت خدمات می رود  

جهانی شدن Globalization  

کیفیت بهتر محیط زیست  

مدیریت cross-functional   

تجارت الکترونیک  

مدیریت زنجیره تأمین  SCM   

روندهای حاکم بر مدیریت زنجیره تأمین  

Strategy Fit  

قدم اول درک عدم قطعیت مشتریان و زنجیره ی تأمین  

قدم دوم فهمیدن زنجیره ی تأمین  

قدم سوم Achieving Strategic Fit  

مدیریت خدمات  

Service Classification  

چالش های مدیران خدمات  

Service package  

ارزیابی خدمات

ویژگی های خدمت  

خدمت یا محصول؟  

Capacity Management  

Demand Management  

performance measurement  

مقایسه ی خدمات و تولید از لحاظ فرآیند  

layout  

Material Management  Purchasing   

تفاوت بین  purchasing ، Procurement ، Buying ، Sourcing و Supplying

پارامترهای اثر گذار  

پارامترهای اثرگذار از دید خارجی  

پارامتر های موثر داخلی  

ساخت یا خرید  

استراتژی برای make ، buy یا hybrid  

Design Collaboration  

Strategic Issues- Local vs Global View  

Purchasing Paradaigms   

IT Value Chain  

Inventory Management  

لایه های مدیریت موجودی  

انواع موجودی   

The role of cyle inventory in Supply Chain

ABC classification  

Impact of Aggregation on safety inventory  

multii-echelon  

Typical Inventory Process  

Closed Loop Process in Practice  

مدیریت تولید  

Product Variety  

Market and Soceity needs  

Dedicated Manufacturing lines  

Planning  

Some planning guidelines

ERP Enterprise Resource Planning <--> APS Advanced Planning System

پیچیدگی های حوزه ی برنامه ریزی تولید

Demand priorities

Dependent vs Independent demand

Date effective

Frozen window

Holiday Calendar

Max lateness

Max delivery shipment

Build Ahead limit

Fair-share

Constrained vs unconstrained planning

Production Planning System  

چالش ها در راستای برنامه ریزی تولید  

چالش اول  permenant Demand-Supply Balance  

چالش دوم Ensure an Optimal D/S Balance

Traditional Production Planning - MRP  

لایه های مختلف برنامه ریزی برای تولید  

Master Planning

Distribution  

distribution roles

نقش اول Combining right portfolio of products  

نقش دوم Delivery of products in a right time to a right place

نقش سوم Market assessment  

سطح های توزیع  

سطح اول Network Desing  

سطح دوم Planning & Schedueling  

سطح سوم Excecution  

Advanced Planning Systems  

Demand Planning

Inventory Planning  

Master Planning

Demand Fulfillment 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جزوه درس مدیریت استراتژیک تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف(صنایع)

پنجشنبه 5 بهمن 1396
11:45
جمشید راد
دسته بندیصنایع
فرمت فایلzip
تعداد صفحات41
حجم فایل1.755 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جزوه درس مدیریت استراتژیک تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

شامل 30 جلسه جزوه تایپ شده درس مدیریت استراتژیک تکنولوژی دکتر آراستی

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir