هندبوک پایدار سازی زمین/زبان اصلی McGraw-Hill(عمران)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
6:05
جمشید راد
دسته بندیعمران
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات524
حجم فایل12.691 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

The body of work called variously Earth Retention, or Shoring, or Geo Support,
or Sheeting has historical roots. Earth Retention, as we know it today, has been
the amalgamation of construction technologies, equipment innovations and engineering
analyses borrowed from many other disciplines. The real coalescing of
these roots into a distinct discipline did not occur until well into the latter part of
the 20th century, but now represents literally billions of dollars of work annually
in the United States alone.
Earth Retention systems are created by a contractor drilling, driving and excavating,
and an engineer investigating, analyzing, predicting, measuring and confirming.
The innovations of the past have come together in the 20th century to form
a critical mass which has evolved into the shoring industry as we know it today.

The body of work called variously Earth Retention, or Shoring, or Geo Support,or Sheeting has historical roots. Earth Retention, as we know it today, has beenthe amalgamation of construction technologies, equipment innovations and engineeringanalyses borrowed from many other disciplines. The real coalescing ofthese roots into a distinct discipline did not occur until well into the latter part ofthe 20th century, but now represents literally billions of dollars of work annuallyin the United States alone.Earth Retention systems are created by a contractor drilling, driving and excavating,and an engineer investigating, analyzing, predicting, measuring and confirming.The innovations of the past have come together in the 20th century to forma critical mass which has evolved into the shoring industry as we know it today.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه - بیش فعالی(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
6:05
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات65
حجم فایل127 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-  مبانی نظری..................................................................................... 21

2-1-1- اختلال نقص توجه - بیش فعالی............................................................ 21

2-1-1-1- تاریخچه اختلال نقص توجه – بیش فعالی........................................ 21

2-1-1-2- ملاک های تشخیص اختلال نقص توجه – بیش فعالی.......................... 25

2-1-1-3- انواع اختلال نقص توجه – بیش فعالی................................................. 26

2-1-1-4-  همه گیری شناسی......................................................................... 26

2-1-1-5-  سبب شناسی.............................................................................. 27

2-1-1-5-1- بعد زیست شناختی....................................................................... 28

2-1-1-5-1-1- عوامل ژنتیکی................................................................... 29

2-1-1-5-1-2- عوامل عصبی – فیزیولوژی......................................................... 30

2-1-1-5-1-3- عوامل عصبی – شیمیایی........................................................... 32

2-1-1-5-2-  بعد روانشناختی........................................................................... 34

2-1-1-5-3- بعد جامعه شناختی........................................................................ 35

2-1-1-6-  مشکلات همراه با اختلال نقص توجه - بیش فعالی.................................. 38

2-1-1-6-1-  مشکلات رفتاری........................................................................... 38

2-1-1-6-2-  مشکلات در روابط والد و فرزندی ..................................................... 39

2-1-1-7- مدل‌های نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی..................................... 41

2-1-2-  شیوه‌های فرزندپروری.......................................................................... 51

2-1-2-1-  تاریخچه شیوه فرزندپروری.............................................................. 51

2-1-2-2- مدل های شیوه فرزندپروری................................................................ 52

2-1-2-2-1- مدل شیوه فرزندپروری بامرید.............................................................. 54

2-1-2-2-2- مدل شیوه فرزندپروری شیفر.......................................................... 54

2-1-2-2-3- مدل ترکیبی.................................................................................. 55

2-1-3- برنامه فرزندپروری مثبت........................................................................... 57

2-1-4- روابط مادر- کودک................................................................................. 58

2-1-4-1-  دیدگاه‌های نظری مربوط به روابط مادر – کودک..................................... 59

2-1-4-1-1- نظریه روانکاوی.............................................................................. 60

2-1-4-1-2- نظریه یادگیری اجتماعی........................................................ 62

2-1-4-1-3- نظریه کردارشناسی.................................................................... 62

2-2- پیشینه پژوهش................................................................................... 64

2-2-1- تحقیقات مربوط به شیوه فرزندپروری و روابط مادر – کودک............................. 64

2-2-2- تحقیقات مربوط به برنامه فرزندپروری مثبت و اختلال نقص توجه - بیش فعالی.... 67

2-3-  فرضیه های پژوهش............................................................................. 73

2-3-1- فرضیه های اصلی............................................................................... 73

2-3-2- خرده فرضیه ها................................................................................... 73

2-4- سؤالات پژوهش........................................................................................ 74

2-5- خلاصه................................................................................................. 74

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
6:05
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات72
حجم فایل131 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- ماهیت حافظه انسان ................................................................................................................. 19

2-2- دیدگاه ساختاری حافظه ............................................................................................................ 25

2-2-1-  حافظه حسی ........................................................................................................... 25

2-2-1-1- مراحل پردازش اولیه اطلاعات بینایی...................................................................................................... 29

2-2-2- حافظه کوتاه مدت(S.T.M) ................................................................................................. 31

2-2-3- حافظه دراز مدت(L.T.M) ................................................................................................. 35

2-3- دیدگاه پردازش اطلاعات ................................................................................................... 38

2-3-1- مرحله یادگیری ....................................................................................................... 38

2-3-2- مرحله ذخیره سازی یا نگهداری .......................................................................................... 39

2-3-3- مرحله بازیابی ................................................................................................. 40

2-4- آزمون های سنجش حافظه دیداری ............................................................................................ 41

2-4-1-  آزمون بینایی بنتون ................................................................................................. 41

2-4-2-  آزمون بینایی کیم کاراد ................................................................................................... 42

2-4-3-  آزمون تصاویر درهم ری – استریه .................................................................................................. 42

2-4-4- مقیاس حافظه­ ی وکسلر (WMS)........................................................................................ 45

2-4-5-  آزمون یادگیری جفت ارتباط(PAL) ........................................................................................ 46

2-5- بررسی تحقیقات انجام شده ............................................................................................... 47

جمع بندی نهایی.................................................................................. 73

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
6:04
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات48
حجم فایل106 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه :............................................................................................12

2-2 بخش اول :..............................................................................................................12

2- 2-1  عملکرد تحصیلی :.......................................................................................................12

2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :..........................................................................14

2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :.......................................16

2-2-1-4 خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :...............................................................18

2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی :.............................................................................19

2-2-2-1 درگیری خانواده در امور تحصیلی :...........................................................................19

2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :......................................................................................20

2-2-2-3 سبک های والدین :.................................................................................................20

2-2-2-4 تحصیلات والدین :...................................................................................................21

2-2-3  عوامل مربوط به محیط آموزشی :.............................................................................22

2-2-3-1 کیفیت در آموزش :.................................................................................................22

2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :...............................................................................25

2-2-4-1  تاریخچه شیوه های فرزندپروری :........................................................................26     

2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :...........................................................27

2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :...................................................36

2-2-4-3-1 توقع داشتن :....................................................................................................36

2-2-4-3-2 پذیرندگی :......................................................................................................37

2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :.............................................................................38

2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :.....................................................................................39

2-2-4-4-2بعد کنترل:.......................................................................................40  

2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :.................................................................................... 40            

2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :............................................................................. 42     

2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :............................................................. 43

2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :......................................................................43        

2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :....................................................45                 

2-3 بخش دوم :...........................................................................................................46

2-3-1 پیشینه پژوهش:.......................................................................................46

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
6:04
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات35
حجم فایل115 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه......................................................................................................12

2-2- عقب ماندگی ذهنی...............................................................................................12

2-2-1- ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای کم توانی ذهنی............................................12

2-2-3- ویژگی های عقب ماندگی ذهنی..................................................................................12

2-2-4- عقب مانده ذهنی آموزش پذیر....................................................................................13

2-2-5- عقب مانده ذهنی تربیت پذیر....................................................................................14

2-3 نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی..........................................................................14

2-4- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین..............................................................15

2-5- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط زناشویی والدین.....................................................18

2-6- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط اعضای خانواده......................................................19

2-7- نیمرخ روانی و شخصیت................................................................................20

2-7-1- نظریه مك كری و كوستا درباره ابعاد شخصیت بهنجار............................................21

2-8- اختلال شخصیت.....................................................................................22

2-8-1-نظریه اختلال شخصیت میلون.............................................................................23

2-8-2- نظریه میلون درباره اختلالات شخصیت........................................................................23

2-8-3- تقسیم بندی اختلالات شخصیت.................................................................................25

2-8-3-1- خوشه A اختلالات شخصیت.................................................................................26

2-8-3-2- خوشه B اختلالات شخصیت..................................................................................28

2-8-3-3- خوشه C اختلالات شخصیت...................................................................................31

2-9- مروری بر مطالعات پیشین...................................................................................33

2-9-1- تحقیقات داخلی.............................................................................34

2-9-2- تحقیقات خارجی.......................................................................................38

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
6:04
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات59
حجم فایل229 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- بخش اول:مبانی نظری پژوهش.................................................................................................. 12

2-1-1- طرحواره های ناسازگار اولیه................................................................................................. 12

2-1-2-  طرحواره :............................................................................................................... 13

2-1-3- ریشه های شکلگیری طرحواره............................................................................................. 15

2-1-4- طرحواره های ناسازگار اولیه............................................................................................... 18

2-1-5- حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه:................................................................................... 19

2-1-5-1- حوزه اول؛ بریدگی/طرد............................................................................................ 19

2-1-5-2- حوزه دوم ؛ خودگردانی و عملکرد مختل.......................................................................................... 20

2-1-5-3- حوزه سوم: محدودیت های مختل..................................................................................... 21

2-1-5-4- حوزه چهارم،دیگر جهت مندی.................................................................................... 22

2-1-5-5- حوزه پنجم:گوش به زنگی بیش از حد و بازداری....................................................................... 23

2-1-2- رفتارهای پرخطر................................................................................ 24

2-1-2-1- موادمخدر و روان گردان............................................................................................... 26

2-1-2-1-1- تعریف اعتیاد و ملاکهای تشخیص آن.................................................................................... 26

2-1-2-1-2- عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد.................................................................................. 28

1- عوامل مخاطره آمیز فردی........................................................................................ 28

2- عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی........................................................................................ 30

3-  عوامل مخاطره آمیز اجتماعی............................................................................................... 31

2-1-2-1-3- عوامل مؤثر در ادامه مصرف :....................................................................................... 31

2-1-2-1-4- عوامل مؤثر در تداوم مصرف:.................................................................................... 31

2-1-2-1-5- دیدگاه های مطرح روانشناختی در زمینه سوءمصرف مواد.................................................. 32

1- دیدگاه روان تحلیلی........................................................................................... 32

2- دیدگاه زیستی................................................................................ 34

3- دیدگاه فرآیند متضاد......................................................................... 34

4- دیدگاه الگوهای تقویت مثبت.................................................................................................. 35

5- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا................................................................................................... 35

6- دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری................................................................................ 36

2-1-2-1-6- نقش تکامل شخصیت در اعتیاد:............................................................................ 36

2-1-2-1-7- نقش دوره نوجوانی در اعتیاد:........................................................................... 37

2-1-2-1-8- نقش صفات شخصیتی در اعتیاد:........................................................................ 38

2-1-2-1-9- دیدگاه اسلام در مورد اعتیاد................................................................................ 40

2-1-2-2- دخانیات................................................................................ 40

2-1-2-2-1- علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار........................................................... 41

2-1-2-3- مشروبات الکلی....................................................................................... 41

2-1-2-3-1- اثرات مشروبات الکل بر بدن:............................................................................. 42

2-1-2-4- ایدز....................................................................................... 43

2-1-2-4-1- آمار ایدز در ایران...................................................................... 47

2-1-2-5- خشونت................................................................................ 49

2-1-2-5-1 نظریه های خشونت:........................................................................................ 51

1- نظریه رفتار غریزی................................................................................ 51

2-  نظریه زیست محیطی........................................................................... 52

3-  نظریه پالایش روانی................................................................................. 52

4-  نظریه ناکامی- پرخاشگری.......................................................................................... 53

5- نظریه مبادله........................................................................................... 53

6- نظریه نظارت اجتماعی.................................................................................................... 54

7- نظریه های کارکرد گرایی.................................................................................................. 54

8- نظریه منابع................................................................................ 55

9- نظریه سیستمی.............................................................................................. 55

10- نظریه یادگیری اجتماعی.................................................................................................... 55

2-2- بخش دوم:مطالعات انجام شده داخلی و خارجی............................................................... 56

2-2-1- سوابق مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه:........................................................ 56

2-2-2- سوابق مربوط به رفتارهای پرخطر........................................................................... 58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
6:00
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات58
حجم فایل120 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه ..........................................................................................

10

2-2 تاریخچه مصرف مواد مخدر ..........................................................................................................

10

2-2-1 نگاهی گذار به تاریخچه اعتیاد در جهان ...................................................................................

10

2-2-2 تاریخچه مواد مخدر در ایران ....................................................................................................

12

2-3 تعریف مواد مخدر و تقسیم آن .......................................................................................................

13

2-3-1 تقسیمات مواد مخدر .................................................................................................................

13

2-4 اعتیاد ............................................................................................................

14

2-4-1 علل گرایش به اعتیاد ................................................................................................................

15

2-5 ویژگی های اعتیاد ...........................................................................................................

21

2-6 سبب شناسی اعتیاد ...........................................................................................................

22

2-7 واكنشهای اجتماعی در برابر اعتیاد ................................................................................................

26

2-8 نظریه‌های مورد استفاده در امر پیشگیری .......................................................................................

29

2-8-1 نظریه بی‌هنجاری ...............................................................................................................

29

2-8-2 نظریه انزواطلبی مرتون ..............................................................................................................

29

2-8-3 نظریه برچسب زنی ..........................................................................................................

30

2-8-4 نظریه انتقال فرهنگی ......................................................................................................

30

2-8-5 نظریه تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعی ...........................................................................

31

2-8-6 نظریه كنترل اجتماعی ........................................................................................................

31

2-8-7 نظریه الگوی رشد اجتماعی ......................................................................................................

32

2-9 آسیب های سوء مصرف مواد مخدر ..............................................................................................

32

2-10 عوامل تأثیرگزار در پیشگیری از مواد مخدر ................................................................................

33

2-11 تاریخچه شیوه‌های فرزند پروری ................................................................................................

34

2-11-1  اهمیت شیوه‌های فرزند پروری .............................................................................................

36

2-11-2 تعامل والدین- فرزند .................................................................................................

37

2-12 شخصیت و روابط والدین با فرزندان ..........................................................................................

40

2-13 انواع شیوه های فرزندپروری ......................................................................................................

41

2-13-1. شیوه فرزند پروری مقتدرانه ..................................................................................................

42

2-13-2. شیوه فرزند پروری مستبدانه .................................................................................................

43

2-13-3. شیوه فرزند پروری سهل گیرانه .............................................................................................

44

2-14 نگرش های فرزندپروری ...................................................................................

44

2-14-1  اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن ..........................................................................

45

2-14-2  طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری ......................................................................

49

2-15  فرهنگ و فرزندپروری .........................................................................

50

2-16  نظریه های فرزندپروری .........................................................................................

51

2-16-1  نظریه بامریند....................................................................................

52

2-16-2 نظریه» اریکسون ........................................................................................

59

2-16-3 الگوی زیگلمن ...............................................................................................

59

2-17 مروری بر مطالعات انجام شده  .......................................................................................

62

2-17-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور ...................................................................................

62

2-17-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور ........................................................................

63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
5:29
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات42
حجم فایل88 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مقدمه............................................................................................... 15

  2-2-تاریخچه و مبانی نظری.................................................................................................. 15

    2-2-1-مدلهای شناخت شناسی.............................................................................................. 17

      2-2-1-1-مدل شناخت­ شناسی پری، بلنگی و ماگلدا......................................................... 17

      2-2-1-2-مدل شناخت­ شناسی کینگ و کیچنر.................................................................. 21

      2-2-1-3-مدل شناخت­ شناسی شومر..................................................................................... 23

    2-2-2-تاریخچه الگوهای ارتباطات خانواده............................................................................... 26

      2-2-2-1-ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده............................................................................... 29

        2-2-2-1-1-جهت­ گیری گفت و شنود................................................................................ 31

        2-2-2-1-2-جهت­ گیری همنوایی............................................................................... 31

    2-2-2-2-انواع الگوهای ارتباطات خانواده................................................................................. 32

        2-2-2-2-1خانواده ­های توافق کننده.................................................................................... 33

        2-2-2-2-2-خانواده­ های کثرت‌گرا....................................................................................... 34

        2-2-2-2-3-خانواده ­های حفظ کننده................................................................................... 34

        2-2-2-3-4-خانواده ­های به حال خود واگذاشته.............................................................. 35

    2-2-3-نظریه انگیزش................................................................................................... 36

  2-3-مروری بر تحقیقات پیشین....................................................................................................... 38

    2-3-1-مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه باورهای شناخت­ شناسی و انگیزش 38

    2-3-2-مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش 42

    2-3-3 مروری­ بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای

شناخت شناسی....................................................................................................44  

   2-4-سؤالات تحقیق................................................................................................. 47

    2-4-1-سؤال اصلی تحقیق......................................................................................... 47

    2-4-2-سؤالات فرعی تحقیق............................................................................................... 47

  2-5-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش...................................................................................... 47

    2-5-1-تعریف باورهای شناخت شناسی...................................................................................... 47

    2-5-2-تعریف الگوهای ارتباطی خانواده.................................................................................... 47

    2-5-3-تعریف انگیزه پیشرفت........................................................................................ 48

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
5:21
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات36
حجم فایل78 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه.......................................................................................................15

2 ـ 1ـ مبانی نظری..................................................................................................15

2 ـ 1 ـ 1ـ بهزیستی معنوی.................................................................................................15

2 ـ 1 ـ 1 ـ 1ـ ابعاد بهزیستی معنوی از دیدگاه فیشر............................................................19

2 ـ 1 ـ 2ـ شادکامی.................................................................................................19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1ـ دیدگاه های موجود درباره شادی.................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ نظریه نقطه ثابت......................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ نظریه مقایسه...........................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ نظریه عاطفه............................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2ـ الگوی شادی از دیدگاه شلدون و لیبومیرسکی..............................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره شادی..................................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید.........................................................................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه اسکینر........................................................................................24

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ دیدگاه مزلو...........................................................................................24

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه اسلام درباره شادی......................................................................24

2 ـ 1 ـ 3ـ سلامت روان......................................................................................................25

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1ـ سلامت روان و ابعاد آن................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1ـ سلامت جسمانی.....................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2ـ سلامت اجتماعی....................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 3ـ سلامت هیجانی......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 4ـ سلامت معنوی.......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ مفهوم سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی.......................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 1ـ رویکرد زیستی......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 2ـ رویکرد تحلیل روانی.............................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3ـ رویکرد رفتارگرایی...............................................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 4ـ رویکرد انسان گرایی.............................................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3ـ  نظریه های مختلف روانشناسی درباره سلامت روان.....................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی..........................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه آلپورت.....................................................................................29

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 3ـ دیدگاه راجرز........................................................................................29

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه فروم..........................................................................................30

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 5ـ دیدگاه مزلو...........................................................................................30

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 6ـ دیدگاه فرانکل.......................................................................................31

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 7ـ دیدگاه پرلز...........................................................................................31

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 8ـ سلامت روان از دیدگاه اسلام................................................................31

2 ـ 2ـ پیشینه تحقیقاتی.....................................................................................................33

2 ـ 2 ـ 1ـ تحقیقات انجام شده در ایران............................................................................33

2 ـ 2 ـ 2ـ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران...............................................................36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه سوگیری تفسیر و توجه و اضطراب اجتماعی(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
5:21
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات46
حجم فایل212 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مبانی نظری.. 16

2-1-1- اختلال اضطراب اجتماعی.. 16

2-1-1-1- سیر و شیوع اختلال اضطراب اجتماعی.. 17

2-1-1-2- سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 18

2-1-1-2-1- عوامل زیستی.. 18

2-1-1-2-1- 1- ژنتیک.... 18

2-1-1-2-1-2- عصب زیست شناختی.. 19

2-1-1-2-2- عوامل سرشتی.. 19

2-1-1-2-2-1- بازداری رفتاری.. 19

2-1-1-2-3- عوامل محیطی.. 20

2-1-1-2-3-1- فرزندپروری.. 20

2-1-1-2-3-2- روابط دوستی با همسالان.. 21

2-1-1-2-3-4- سایر وقایع زندگی.. 22

2-1-1-2-4- رویکرد شناختی.. 23

2-1-1-2-4-1- مدل بک، امری و گرینبرگ (1985) 23

2-1-1-2-4-2- مدل کلارک و ولز (1995) 24

2-1-1-2-4-3- مدل رپی و هیمبرگ (1995) 27

2-1-1-2-5- مدل هافمن و بارلو (2002) 29

2-1-1-2-6- مدل رپی و اسپنس (2004) 31

2-1-2- سوگیری‌های فرآیند پردازش اطلاعات در اضطراب اجتماعی.. 34

2-1-2-1- سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی.. 34

2-1-2-1-1- مؤلفه‌های سوگیری توجه. 35

2-1-2-1-2- مکانیزم سوگیری توجه. 36

2-1-2-1-2-1- مدل شناختی بک و کلارک (1997) 36

2-1-2-1-2-2- مدل ویلیامز، واتز، مک‌لئود و متیوز (1997) 37

2-1-2-1-2-3- مدل اهمن (1996) 38

2-1-2-1-2-4- مدل ولز و متیوز (1994) 38

2-1-2-1-2-5- مدل انگیزشی- شناختی موگ و بردلی (1998) 39

2-1-2-1-2-6- نظریه کنترل توجه آیزنک، درخشان، سانتوس و کالوور (2007) 40

2-1-2-1-2-7- مدل بار–هیم (2007) 40

2-1-2-2- سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی.. 41

2-2- پیشینه عملی.. 42

2-2-1- سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی.. 42

2-2-2- سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی.. 45

2-2-3- برنامه تعدیل سوگیری شناختی.. 48

2-2-3-1- تعدیل سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی.. 48

2-2-3-2- تعدیل سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی.. 50

2-2-4- تعامل سوگیری توجه و سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی.. 53

2-3- فرضیه‌ها و سوالات پژوهش.... 56

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir