مبانی نظری و پیشینه رابطه كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی(روانشناسی و عل

چهارشنبه 4 بهمن 1396
2:46
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات48
حجم فایل100 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مبانی نظری......................................................................................................................................13

2-1-1- اثربخشی سازمانی..................................................................................................................................13

2-1-2-تعریف اثربخشی سازمانی.............................................................................................................................13

2-1-3- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی................................................................................................14

2-1-4- مدل‌های اثربخشی سازمانی ......................................................................................................................18

2-1-5- ادغام معیارهای اثربخشی............................................................................................................................22

2-2-کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................................22

2-2-1تعریف کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................24

2-2-2- ویژگی های کیفیت زندگی کاری در مدل والتون...................................................................................25

2-2-3- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین ............................................................................................................................................27

2-2-4- ابعاد کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................28

2-2-5- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری............................................................................28

2-3-رفتار شهروندی سازمانی...........................................................................................................................33

2-3-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................................................34

2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................................................36

2-3-3- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................39

2-3-4- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی..........................................................................................................43

2-3-5- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی...............................................................................44

2-3-6- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی...................................................................................47

2-3-7- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی..................................................................................48

2-4-پیشینه پژوهش....................................................................................................................................49

2-4-1-پژوهش های خارجی.....................................................................................................................................49

2-4-2- پژوهش های داخلی.....................................................................................................................................50

2-5- استنتاج از پژوهش های پیشین.....................................................................................................................51

2-6-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................52

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
2:46
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات92
حجم فایل245 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه ........................................................................................................................15

2-2- مبانی نظری مربوط به کنترل عواطف...................................................................................16

2-2-1- تعریف عواطف......................................................................................................16

2-2-2- ویژگى هاى رشد عاطفى نوجوان................................................................................16

2-2-3- انواع عواطف در دوره نوجوانى...................................................................................17

2-2-4- مقدمه ای بر کنترل عواطف.........................................................................................18

2-2-5- عوامل عاطفى و همبستگى اجتماعى..............................................................................20

2-2-6- پرورش عواطف ........................................................................................................21

2-2-7- احساسات .............................................................................................................23

2-2-8- راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند.......................................................................24

2-2-9-  کنترل بر اساس یادگیری عاطفی..............................................................................25

2-2-10- عوامل تعیین كننده جو عاطفی خانواده........................................................................26

2-2-11- بررسی مفاهیم مربوط به مؤلفه های کنترل عواطف .....................................................27

2-3- مبانی نظری وضعیت روانی.................................................................................................51

2-3-1- تعاریف سلامت روان ................................................................................................51

2-3-2- تاریخچه بهداشت روانی...........................................................................................52

2-3-3- تعاریفی چند از بهداشت روانی..................................................................................53

2-3-4- اصول سلامت روان................................................................................................55

2-3-5- انجمن ملی بهداشت روانی.............................................................................................56

2-3-6- تاریخچه بهداشت روانی در ایران ........................................................................57

2-3-7- دستاوردها..........................................................................................................59

2-3-8- ضرورت سلامت روانی.......................................................................................60

2-3-9- مشخصه‌های سلامت روانی و شخصیت سالم........................................................63

2-3-10- مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان...............................................................64

2-3-11- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ......................................................66

2-3-12- افراد سالم از نظر روانی ....................................................................................72

2-3-13- مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی............................................................73

2-4- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی .....................................................................75

2-4-1- تعریف پیشرفت تحصیلی ....................................................................................75

2-4-2- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی.........................................................................76

2-4-3- نظریه های عملكرد تحصیلی.................................................................................78

2-4-4- عوامل افت تحصیلی..............................................................................................80

2-4-5- انواع شكست های تحصیلی.....................................................................................80

2-5- پیشینه تحقیقاتی ...................................................................................................... 92

2-5-1- پیشینه داخلی ...........................................................................................................92

2-5-2- پیشینه خارجی.........................................................................................................101

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه رابطه کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
2:46
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات55
حجم فایل96 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 کمال گرایی.. 12

2-1-1 تاریخچه کمال گرایی.. 12

2-1-2 تعاریف کمال گرایی.. 14

2-1-3 نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی.. 15

2-1-3-1 ابعاد کمال گرایی.. 15

2-1-3-2 نظریه های کمال گرایی.. 17

2-1-3-2-1 نظریه فروید. 17

2-1-3-2-2 نظریه کاری هورنای.. 18

2-1-3-2-3 نظریه آدلر. 20

2-1-3-2-4 نظریه ی پرلز. 21

2-1-4 عوامل موثر بر کمال گرایی.. 22

2-1-5تفاوت های  افراد در کمال گرایی.. 27

2-2  رضایت زناشویی.. 28

2-2-1 تاریخچه  رضایت زناشویی.. 28

2-2-2 تعاریف رضایت زناشویی.. 28

2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی.. 31

2-2-3-1 ابعاد رضایت زناشویی.. 31

2-2-3-2 نظریه های رضایت زناشویی.. 32

2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ.. 32

2-2-3-2-2 تظریه های رفتاری.. 33

2-2-3-2-3 نظریه های شناختی.. 34

2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی.. 35

2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی.. 36

2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی.. 38

2-2-4-1 پختگی روانی و رشد عاطفی فكری طرفین. 38

2-2-4-2 طرز تفكر، عقاید و تمایلات.. 38

2-2-4-5 عقاید مذهبی.. 38

2-2-4-6 اختلافات طبقاتی.. 39

2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسی.. 39

2-2-4-8  بیماری روانی در خانواده 39

2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی.. 39

2-3   سرسختی.. 41

2-2-1 تاریخچه  سرسختی.. 41

2-2-2 تعاریف  سرسختی.. 42

2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی.. 43

2-2-3-1 ابعاد سرسختی.. 43

2-2-3-2 نظریه های سرسختی.. 44

2-2-3-2-1 نظریه کوباسا در مورد سرسختی.. 44

2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی.. 47

2-2-3-2-3 نظریه لماکی در مورد سرسختی.. 50

2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی.. 51

2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی.. 52

2-2-4-1 الگوی شخصیتی رفتار الف... 52

2-2-4-2 جایگاه مهار. 52

2-2-4-3   عزت نفس... 53

2-2-5 تفاوت های افراد در  سرسختی.. 54

2-18-پیشینه پژوهش... 55

2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. 55

2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی   55

2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. 55

2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی   56

2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور. 57

2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی   57

2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی.. 57

2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی   58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه رابطه فعالیت های فوق برنامه با خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی(روانشناسی و علو

چهارشنبه 4 بهمن 1396
0:36
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات43
حجم فایل81 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-  بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1. فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. 14

2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. 15

2-1-1-4. عناصر برنامه درسی.. 16

2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی.. 16

2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. 17

2-1-1-7.  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. 18

2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. 19

2-2-1- خودکارآمدی.. 19

2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی.. 20

2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی.. 21

2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی.. 22

2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. 23

2-2-3. منابع خودکارآمدی.. 24

2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز. 24

2-2-3-2. تجارب جانشینی.. 25

2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.. 25

2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی.. 26

2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. 26

2-3-1. عملکرد. 26

2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملكرد. 26

2-3-3. عملکرد تحصیلی.. 27

2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی.. 28

2-3-3-1. نظریه انتظار معلم.. 28

2-3-3-2. الگوهای انگیزشی.. 29

2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی.. 32

2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی.. 32

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 33

2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. 36

2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 36

2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق.. 37

2-3-1. تحقیقات داخلی: 37

2-3-2. تحقیقات خارجی: 41

خلاصه: 43

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود فایل پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی(مدیریت)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
0:35
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات269
حجم فایل3.37 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

1- آزمون مقدماتی ( سنجش آغازین )

 

2- پیش آزمون از ( پیشدانسته های درس )

 

3- ارائه اهداف کلی و رفتاری درس

 

4- توضیحات روی اسلایدها

اصول مدیریت آموزشی

 « هدفهای رفتاری درس »

فصل اول (مقدمه)

زمینه فرهنگی-اجتماعی مدیریت نظام آموزشی

 

فصل دوم

« تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش »

 

 فصل سوم


« تمرکز و عدم تمرکز ساختاری »

 

« ویژگیهای نظام آموزشی متمرکز »

« ویژگیهای نظام آموزشی غیر متمرکز »

« تمرکز ساختاری »

« تمرکز و عدم تمرکز اداری »

« مقایسه عدم تمرکز ساختاری و اداری »

« روابط با سایر متغیرهای سازمانی »

« ویژگیهای بی همتای مدیریت آموزشی »

- فراگردهای سازمانی چه تفاوتهایی دارند؟

 

 فصل چهارم؛

اهداف آموزشی در مقایسه با اهداف سازمانهای دیگر از 3 خصوصیت برخوردارند:

« کارکردهای آموزشی »

« ارتباط بین وظایف »

« ترتیبات »

«مبانی نظری مدیریت آموزشی»

 

 فصل پنجم

 

 «جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی»

« رابطه تئوری و عمل »

اجزای مهم تئوری«نظریه» {Theory}

« فراگرد تئوری پردازی »

 

فصل ششم؛

« فرضیه »

« نظریه فرلو »

         طبقه بندی نیازها

 

          در نظریه مزلو

« ارزش تئوری »

تئوری حداقل به سه طریق در عمل بکار می آید:

«نظریه های مدیریت علمی»

مضامین اصلی کتاب « مدیریت علمی »:

مبنای فلسفی « تیلوریسم »

« تاثیر تیلوریسم بر مدیریت آموزشی »

نظریه مدیریت اداری (نظریه کلاسیک سازمان)

کتاب فایول « مدیریت صنعتی و عمومی » است

  « تاثیر نظریه مدیریت اداری بر مدیریت آموزشی »

« نظریه روابط انسانی »

نظریه پرداز بعدی این نظریه « التون میو » است.

جوانب مهم روابط انسانی از دید « گریفیث »

نظریه بروکراسی « ماکس وبر »

اصول اساسی

 

بروکراسی     

دو ملاک تشخیص اختیار عبارتند از:

« انواع اختیار » از دید وبر

« بروکراسی نوع آرمانی »

« ویژگی های اصلی بروکراسی »

مفهوم سه بعدی مدیریت آموزشی

عناصر اصلی طبقه بندی

 

    سه بعدی عبارتند از:

« خصوصیات سیستم »

چرخه فعالیت ها

« خرده سیستم و فراسیستم »

بازخورد (Feed-Back)

اجزای سیستم:

« نظریه سیستمی سازمان »

« نظریه سیستم اجتماعی»

مدیریت به عنوان یک فراگرد اجتماعی

فراگرد مدیریت از سه نقطه نظر قابل ملاحظه است:

« وجوه تحلیلی سیستم اجتماعی »

« بعد شخصی »

نسبت های متغیر نقش و شخصیت در رفتار

« یگانگی فرد و سازمان »

کشمکشهای  فرد و سازمان

ملاک های رفتاری سازمانی

روابط انتظارات و نیازها با اثربخشی،کارایی،رضایت

 « رهبری و مدیریت »

 در چهارچوب تئوری سیستم اجتماعی سه سبک مدیریت یا رهبری قابل تشخیص است:

رفتار سازمانی را در سه سطح می توان ملاحظه کرد:

اهم ویژگیهای روانشناختی برای فهم رفتار فردی:

« رابطه بین نیاز ، سائق و هدف »

سطوح مختلف تعامل     فرد و سازمان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود فایل پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت(مدیریت)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
0:35
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات43
حجم فایل221 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت مقدمه پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگرددمدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا[SP]ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند ١ خوراکجو(عصر کشاورزی) مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد ۲

عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی ﭙیچیده ای لازم بود. 

  ۳- جامعۀ صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد.                     

  ۴- جامعۀ خدماتی.

  ۵- عصراطلاعات وارتباطات: بازارهای مجازی بوجود آمدند.

مدیریت حرفه ای اززمان انقلاب صنعتی شکل گرفته است             

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود فایل پاورپوینت کنترل اتوماتیک(علوم پایه)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
0:35
جمشید راد
دسته بندیعلوم پایه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات23
حجم فایل741 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت  کنترل اتوماتیک 

سرفصل مطالب:

 تبدیل لاپلاس و مفاهیم آن.

 مبانی و مفاهیم کنترل.

 مدل سازی سیستمهای دینامیکی.

 بررسی رفتار ترانزیست سیستمها.

 معرفی انژکتور دررفتار سیستمها.

 مکان ریشه ها.

پایداری.

 دیاگرام bode و کاربردهای آن.

مقدمه:

مزیت کنترل خودکار:

عملکرد بهینه سیستم های پویا و بهبود کیفیت و ارزانتر شدن فرآورده ها وگسترش میزان تولید

و نیزماشینی کردن بسیاری از عملیات.

کنترل علمی است که به تنظیم رفتار و یا مقدار کمیت های موجود در محیطهای مختلف عملیاتی

(همانند محیطهای صنعتی) می پردازد. به عنوان مثال کنترل یک کوره به معنی تنظیم رفتار

 تغییرات دمایی یا مقدار دمای آن می باشد.

 


سیستم های کنترل را به دو دسته تقسیم می کنند :

nسیستم های کنترلی که مقدار متغیر تحت کنترل را روی عدد یا مقدار خاصی تنظیم می کنیم را سیستم های Regulation گوییم .(مثل تنظیم دمای کوره روی 1200 درجه )

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط(مدیریت)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
0:35
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات45
حجم فایل325 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این پاورپوینت در 45 اسلاید زیبا آماده دانلود میباشد دز زیر نمونه ای از اسلایدها را باز نویسی میکنیم

امروزه تأكید بر مهارت های انسانی از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است. گفته شده است كه در مدیریت ، توانایی رفتار كردن با مردم بیشتر از هر نوع توانایی دیگر اهمیت دارد. به موجب گزارش انجمن آمریكایی مدیریت ، اكثر قریب به اتفاق 200 نفر از مدیرانی كه در یك بررسی پرسشی شركت كردند، بر این رأی توافق داشتند كه مهمترین مهارت یك مدیر ، توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است. در این بررسی ، مدیران این توانایی را حیاتی تر از هوش، قاطعیت، دانش و معلومات، یا مهارت های شغلی درجه بندی كردند. پس اگر این اعتقاد را داشته باشیم كه نقش هر مدیر لایق، دورنگر و كاردان، تأمین بهداشت روانی كاركنان در سازمان می ‌باشد، سخنی دور از انتظار نگفته‌ایم 

   درست مثل آن است كه مدیران سازمان ها به این وظیفه با احساس مسئولیت و تعمق بیشتری توجه كنند و علاقه خود را نسبت به فراگیری مفاهیم اولیه آن و كاربرد اصول و مفاهیم بهداشت روانی در محیط كار نشان دهند. بهداشت روانی در محیط كار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش پریشانی های روانی و اختلال های رفتاری در كاركنان سازمان و سالم سازی محیط و فضای روانی كار به نحوی كه هدف های چند گانه زیر تأمین شود: 

مهمترین مهارت یك مدیر
توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است.

•1-هیچ یك از كاركنان سازمان به دلیل عوامل موجود، گرفتار اختلال روانی نشوند. •2-  هر یك از كاركنان از اینكه در سازمان به فعالیت خود اشتغال دارند احساس رضایت كنند و علاقه‌مند به ادامه كار در سازمان باشند. •3- هر یك از كاركنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، مرئوسان و همگنان خود و به طور كلی نسبت به جهان اطراف خود و خاصه نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشند. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان(روا

چهارشنبه 4 بهمن 1396
0:35
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات42
حجم فایل131 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه .....................................................................................................................................11

2-2 مبانی نظری اشتیاق شغلی........................................................................................................11

2-2-1 ابعاد اشتیاق شغلی...............................................................................................................12

2-2-2 پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی....................................................................................13

2-3 مبانی نظری خودارزشیابی های مرکزی................................................................................. 15

2-3-1 رویکرد سرشتی................................................................................................................ 15

2-3-2 ارزشیابی های مرکزی.........................................................................................................15

2-3-3 نظریه خود ارزشیابی های محوری.......................................................................................17

2-3-3-1 عزت نفس......................................................................................................................18

2-3-3-2 خودکارآمدی کلی...........................................................................................................19

2-3-3-3 جایگاه مهار....................................................................................................................19

2-3-3-4 ثبات هیجانی...................................................................................................................20

2-3-4 ارزشیابی های مرکزی بیرونی..............................................................................................20

2-3-5 ویژگی های افراد با خود ارزشیابی های مرکزی بالا............................................................21

2-3-6  کاربرد خودارزشیابی محوری...............................................................................................22

2-4 مبانی نظری فضای روانشناختی................................................................................................23

2-4-1 مفهوم فضای روانشناختی...................................................................................................24

2-4-2 محتوی فضا.........................................................................................................................26

2-4-3 پیشایندهای فضای روانشناختی...........................................................................................30

2-4-5- پیامدهای فضای روانشناختی.............................................................................................32

2-5- تحقیقات  داخلی  و خارجی............................................................................................... 35

2-6- جمع بندی..............................................................................................................................41

2-7  اهداف پژوهش .........................................................................................................................43

2-8  فرضیه های پژوهش...................................................................................................................43

2-9 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها...........................................................................................44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی(روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 4 بهمن 1396
0:35
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات42
حجم فایل92 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

 

2-1- مفهوم فرهنگ

16

2-1-1- تعریف فرهنگ

17

2-1-2- ویژگیهای فرهنگ

18

2-1-3- فرهنگ‌پذیرى

19

2-2- فرهنگ سازمانی و  نظریات مرتبط 

20

2-2-1- ویژگیهای فرهنگ سازمانی

21

2-2-2- الگوی‌ هافستد و همكارانش

23

2-2-3- مدل کامرون و کویین (1999)

2-2-4- مدل کوئین و گارث:

25

26

2-2-5- استیفن رابینز1999

28

2-2-6- (مدل دنیسون، 2000)

28

2-3- فرسودگی شغلی

33

2-3-1- مراحل و سیر فرسودگی

34

2-3-2- آغاز نشانه های مزمن فرسودگی

34

2-3-3- عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی

35

2-3-4- شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی

36

2-4- رضایت شغلی

37

2-4-1- تعاریف رضایت شغلی

37

2 - 4 -2- نظریه های رضایت شغلی

39

2-4-2- 1- نظریه های بروفی

39

2-4-2-2- نظریه پارسون

40

2-3-3- متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی

42

2-4-3-1- عوامل سازمانی

42

2ـ 4ـ 3-2- عوامل محیطی

43

2-4- 3-3- ماهیت كار

43

2-4-3-4- عوامل فردی

44

2-5- تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش

44

2-5-1- تحقیقات در ارتباط با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

44

2-5-2- تحقیقات در ارتباط با فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی

46

2-6- چارچوب نظری پژوهش

48

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir